இதர மொழிகளில் உள்ள ஸ்லோகங்கள் - "ஸ்துதிகள்" தமிழ் எழுத்தில்

ஸ்ரீ ஆஞ்சநேய ஸ்வாமியை பற்றிய ஸ்துதிகள்

ஸ்ரீ ஆஞ்ஜநேய தண்டகம்மூலம் : தெலுங்கு மொழி

ஸ்ரீ ரஸ்து
ஸ்ரீ ஆஞ்ஜநேய தண்டகம்

ஸ்ரீ ஆஞ்ஜநேயம் ப்ரஸன்னஞ்ஜநேயம்
ப்ரபா திவ்யகாயம் ப்ரகீர்த்தி ப்ரதாயம்
பஜே வாயுபுத்ரம் பஜே வாலகாத்ரம்
பஜேஹம் பவித்ரம் பஜே சூர்யமித்ரம்
பஜே ருத்ரரூபம் பஜே ப்ரம்மதேஜம்
படஞ்சுன் ப்ரபாதம்பு ஸாயந்த்ரமுந்
நீநாம ஸங்கீர்த்தனல்சேஸி
நீரூபு வர்ணிஞ்சி நீமீதநே தண்டகம்

பெக்கடின்சேய நூஹிஞ்சி
நீ மூர்த்தி காவிஞ்சி நீ ஸுந்தரம் பெஞ்சி
நீ தாஸதாஸுண்டனை ராமபந்துண்டனை
நின்னுநே கொல்சென் நீகடாக்ஷம்பு
நந் ஜூசிதே வேடுகல் ஜேஸிதே
நாமொதாலிஞ்சிதே நந்து ரக்ஷிஞ்சிதே
அஞ்சநாதேவி கர்ப்பான்வயா

தேவ நிந்நெஞ்ச நேநெந்தவாடடன்
தயாசா’லிவை ஜூசிதே தாதவை
ப்ரோசிதே தக்கரம் பிலசிதே கெல்லி
ஸுக்ரீவுகுந்மந்த்ரிவை ஸ்வாமி கார்யம்பு
நந்துண்டி ஸ்ரீராம ஸௌமித்ருலம்ஜூசி
வாரிந் விசாரிஞ்சி ஸர்வேசு’ பூஜிஞ்சி
யப்பாநுஜும் பண்டுகாவிஞ்சி
யவ்வாலிநிம் ஜம்பிகாகுத்ஸிதிலகும்
தயாத்ருஷ்டின் வீக்ஷிஞ்சி
கிஷ்கிந்தகேதெஞ்சி

ஸ்ரீராமு கார்யார்த்தமை லங்ககே தெஞ்சியுந்
லங்கிணிந் ஜம்பியுந் லங்கயுந்
கால்சியுந பூமிஜந்ஜூசி
யாநந்தமுப்பொங்கி யாயுங்கரம்பிச்சி
யாரத்நமுன்தெச்சி ஸ்ரீராமுகுந்நிச்சி
ஸந்தோஷுநிந்கேஸி ஸுக்ரீவுடுந்
அங்கதுந் ஜாம்பவந்தாதி நீலாதுலம்கூடி
யாஸேதுவுந்தாடி வாநருல்மூக
பெந்நூகலை தைத்யுலம் த்ருஞ்சகா

ராவணாம்டந்த காலாக்னி யுக்ருண்டுடைகோரி
ப்ரஹ்ம்மாண்டனமைநட்டி யா ச’க்தியுந்வேஸி
யாரக்ஷ்மணுந் மூர்ச்ச நொந்திஞ்சகா
நப்புடேபோயி நஞ்சீவியுந்தெச்சி
ஸௌமித்ரிகிந்நிச்சி
ப்ராணம்பு ரக்ஷிஞ்சகா

கும்பகர்ணாதி வீராளிதோபோரி செண்டாடி
ஸ்ரீராமபாபாக்நி வாரம்தரிந்
ராவணுந் ஜம்பகாநந்த லோகம்புலாநந்
தமையுன்டநவ்வேளலந் நல்விபீஷணுந்
வேடுகந்தோடுந்வச்சி

பட்டாபிஷேகம்பு ஜேயிஞ்சி ஸீதா மஹாதேவி
நிந்தேச்சி ஸ்ரீராமுகுந்நிச்சி நய்போத்யகுந்வச்சி
பட்டாபிஷேகம்பு ஸம்ரம்பமையுந்ந
நீகந்நநாகெவ்வருந் கூர்மிலோஞ்ச மந்நிஞ்சிநந்
ராமபக்தி ப்ரச’ஸ்தம்புநாநிந்நு
நீநாம ஸங்கீர்த்தநலஞ்ஜேசிசி’தே

பாபமுல் பாயுநே பயமுலுந் தூருநே
பாக்யமுல் கல்குநே ஸகல ஸாம்ராஜ்யமுல்
ஸகல ஸம்பத்துலுந் கல்குநே
வாநராகார ஏபக்த மந்தார ஏபுண்ய ஸஞ்சார
ஏதீரா ஏஸூர நீவே
ஸமஸ்தம்பு நீவே மஹாபலமு காவேலசி
யாதாரக ப்ரஹ்ம்ம மந்த்ரம்பு படியிஞ்சுகந்
ஸ்திரமுகா வஜ்ரதேஹம்பு நுந்தால்சி

ஸ்ரீராமயஞ்சுந்மநஃ பூதமை
எப்படுன்தப்பகன் தல்துநா ஜிஹ்வயந்துண்டி
நீ தீர்க்கதேஹம்பு த்ரைலோக்ய ஸஞ்சாரிவை
ராம நாமாங்கித த்யாநிவை ப்ரஹ்மவை
ப்ரஹ்மதேஜம்புநந் ரௌத்ர நீஜ்வால
கல்லோல ஹாவீர ஹநுமந்த

ஓங்கார ஸ்ரீங்கார ச’ப்த புலம்பூத ப்ரேத பிசா’சி
சா’கிநீ டாகிநீ காலிதய்யமபுலன்நீது
வாலம்பு நஞ்ஜுட்டி நேலம் படம்கொட்டி
நீமுஷ்டி காதம்புலம் பாஹுதண்டமபுலம்
ரோம கண்டம்புலம்

த்ருஞ்சி காலாக்நி ருத்ருண்டவை
ப்ரஹ்ம ப்ரபா பாலிதம்பைந
நீ திவ்ய தேஜம்புநும்ஜூசி
ராரா நாமுத்து நரஸிம்ஹா யஞ்சுந்
தயாத்ருஷ்டி வீக்ஷிஞ்சி நந்நேலு

நாஸ்வாமி நமஸ்தே ஸதா ப்ரஹ்மசாரீ நமஸ்தே
வ்ரத பூர்ணகாரீ நமஸ்தே வாயுபுத்ரா நமஸ்தே நமோநமஃ

||இதி||ஆஞ்சநேய ஸ்வாமி புகழ் வாழ்க.

காற்று ஈன்ற காவியமே எம்மை காத்தருள்வாய்
நம்பினோம் நாவரசை நாங்களே