வாயு சுதா :: விருந்தினர் கருத்தேடு


ஆஞ்சநேய ஸ்வாமி புகழ் வாழ்க.காற்று ஈன்ற காவியமே எம்மை காத்தருள்வாய்
நம்பினோம் நாவரசை நாங்களே