இதர மொழிகளில் உள்ள ஸ்லோகங்கள் - "ஸ்துதிகள்" தமிழ் எழுத்தில்

ஸ்ரீ ஆஞ்சநேய ஸ்வாமியை பற்றிய ஸ்துதிகள்

ஸ்ரீ ஆஞ்ஜநேய சூர்ணிகா : ஸ்ரீ பத்ராசல ராமதாஸர்மூலம் : தெலுங்கு மொழி

பத்ராசலத்தில் ஸ்ரீராமருடைய ஆலயத்தை புதிப்பித்து, கடைசியில் கைகளில் சாமரங்கள் ஏந்தி ஹநுமானை இக்கத்யத்தினால் பணிந்தார்:


ராஜாதிராஜ ராஜமார்தாண்ட ராஜகம்பீர ஸகல ராக்ஷஸகுலவனதஹன ப்ரசண்ட ஸ்ரீராம மார்தாண்ட ஆஞ்ஜனேய பஹு பராகு:-

ஓ! வாயு நந்தன!
நீவு வாரிதி தாடின விசித்ரம்பு
ஆ வருணனிகேதெலுஸுனு:

நீவு உசிதம்பைன மார்ஜால ரூபம் பெத்தி
மஹாப்ரதாபமுகா லங்கனு
ப்ரவேசி’ஞ்சினதி லங்கனுகாசின
ஆலங்கிணிகே தெலுஸுனு:
நீவு வனம் புனகேகி வஞ்சக ராக்ஷஸ
தளமுன வதியிஞ்சினதி,
ஆ அசோகவனதேவதுலகே தெலுஸுனு;

நீவு விச்’வரூபம் பெத்தி கனிபிஞ்சனதி
ஜகதீச்’வரியகு ஆஜனகதனயகே தெலுஸுனு;

நீவு புச்சம்புன அக்னிபெட்டி வெலிகின்சுட
அம்ம சோகிஞ்சி அக்னிப்ராத்தனயு ஜேஸி
நீ புச்சம்புன அதி சீ’தளம்பௌட
நீ ஆத்ம ப்ரபாவம்பு நீகு தெலிஸுனு;

அத்யாச்’சர்யம் பொந்தின அதி தயாளுண்டைன
பரம பாகவதோத்தம விபீஷண தனயா
த்ரிஜடகே தெலுஸுனு;

நீ புட்டுக பூர்வ வ்ருத்தாந்தம்பு
ஹரிச்’ரேஷ்டுலகு பூர்வ குண்டைன
ஜாம்ப வந்துனிகே தெலுஸுனு;

நீ பராக்ரம ஸாஹம்பு வாலி தனயுடங்கதுனிகே தெலுஸுனு;

இடுல மஹாப்ரதாப மஹிமபொந்தின
நவவ்யாகரண ஸ்வரூபுடைனநின்னு
நேனு ஏமனி வர்ணிந்துனு:

ஜனகானி நேனு ஜேயு கைங்கர்ய மூலன்
தப்போ ஒப்போ அக்ஷர தப்புலு
கலிகியுன்னனு; மெப்பனகானொப்புகொனி
ரக்ஷிம்சுமு;
அதி யெட்லனியே “கரோமி யத்யத்
ஸகலம் பரஸ்மை” யனே
சுகவாக்ய ப்ரமாண்யமுலன்

நேனு பலுகரிஞ்சினபலுகுலன்
ப்ரேமயுஞ்சி ஈ மஹோத்ஸவம்புன
ப்ரத்யக்ஷம்பை செய் கொனி
ரக்ஷிம்துவே ஸ்ரீவாயு நந்தன தயாநிதே!

ஜானகீஜீவன ஸ்மரணம்-ஜய ஜய ராம ராம
தீர சூர வீர ஹனுமந்துனிகி-ஜயஆஞ்சநேய ஸ்வாமி புகழ் வாழ்க.

காற்று ஈன்ற காவியமே எம்மை காத்தருள்வாய்
நம்பினோம் நாவரசை நாங்களே