இதர மொழிகளில் உள்ள ஸ்லோகங்கள் - "ஸ்துதிகள்" தமிழ் எழுத்தில்

ஸ்ரீ ஆஞ்சநேய ஸ்வாமியை பற்றிய ஸ்துதிகள்

பஜ்ரங் பாண் :ஸ்ரீ துளஸீதாஸர்மூலம் : இந்தி மொழி

ஸ்ரீ துளசிதாஸர் எழுதியருளியது. ஸ்ரீ ஆஞ்சநேய ஸ்வாமியின் வஜ்ரங்க அம்பு. இந்த ஸ்துதியில் பீஜ மந்திரங்கள் உள்ளன. சரியான உச்சரிப்புடன் கூறப்படுமானால் வாழ்வில் எல்லா தடைகளையும் வெற்றி கொள்ள முடியும்.


நிச்'சய ப்ரேம் ப்ரதீத் தே, வினய் கரேங் ஸன்மான்
தேஹி கே காரண் ஸகல் ஸுப், ஸித்த கரேங் ஹனுமான்

ஜய ஹனுமந்த் ஸந்த் ஹித்காரீ
ஸுன் லீஜை ப்ரபு அர்ஜ் ஹமாரீ

ஜன் கே காஜ் விலம்ப் ந கீஜே
ஆதுரு தௌரி மஹா ஸுக் தீஜே

ஜைஸே கூதி ஸிந்து மஹி பாரா
ஸுரஸா பதந் பைடி விஸ்தாரா

ஆகே ஜாய் லங்கினி ரோகா
மாரேஹு லாத் கயி ஸுர் லோகா

ஜாய் விபீஷ்ண் கோ ஸுக் தீன்ஹா
ஸீதா நிர்கி பரம் பத் லீன்ஹா

பாக் உஜாரி ஸிந்து மஹா(ங்) போரா
அதி ஆதுர் ஜம் காதர் தோரா

அக்ஷ்ய் குமார் கோ மார்-ஸம்ஹாரா
லூம் லபேட் லங்க்கோ ஜாரா

லாஹ் ஸமான் லங்க ஜரி கயீ
ஜய-ஜய-ஜய த்வனி ஸுர்-புர் பயீ

அப் விலம்ப் கேஹி கார்ண் ஸ்வாமி
க்ருபா கர்ஹு உர் அன்தர்யாமி

ஜய-ஜய லஷ்மண் ப்ராண் கே தாதா
ஆதுர்-ஹோய துக் கரஹு நிபாதா

ஜை-ஜை கிரிதர் ஜை ஸுக் ஸாகர்
ஸுர் ஸமூஹ் ஸம்ரத் பட் நாகர்

ஓம் ஹனு ஹனு ஹன்மந்த ஹடீலே
பைரிஹ் மாரு வஞ்ர கீ கீலே

கதா வஞ்ர லை பைரிஹி மாரோ
மஹாராஜ் ப்ரபு தாஸ் உபாரோ

ஒம்கார் ஹும்கார் ப்ரபு தாவோ
கதா வஞ்ர லே, தேர் ந லாவோ

ஔங் ஹீரிங் ஹீரிங் ஹனுமான் கபீசா'
ஔங் ஹூங் ஹூங் ஹூங் ஹனு உர் சீ'சா

ஸத்ய ஹோஹு ஹரி சபத் பாய் கேங்
ராம் தூத் தரு மாரு ஹய் கேங்

ஜய-ஜய-ஜய- ஹனுமாந் ஆகாதா
து:க பாவத் ஜன் கேஹி அபராதா

பூஜா ஜப் தப் நேம் அசாரா
நஹீங் ஜாநத் ஹோங் தாஸ் தும்ஹாரா

வன் உபவன் பக் கிரி க்ரஹ மாங்ஹீ
தும்ஹரே பல் ஹம் டர்பத் நாஹீங்

பாய் பரௌ கர் ஜோரி மநாவோங்
யஹ் அவஸர் அப் கேஹி கோஹராவோங்

ஜய் அஞ்ஜனி குமார் பலவன்தா
ச'ங்கர் ஸுவத் வீர் ஹனுமன்தா

பதன் கரால் கால் குல் காதக்
ராம் ஸஹாய் ஸதா ப்ரதி பாலக்

பூத ப்ரோத் பிசா'ச நிசா'சர்
அக்னி பைதால் கால் மாரீ மர்

யின்ஹேங் மாரு தோஹி சாப்த் ராம் கீ
ரகு நாத் மர்யாத் நாம் கீ

ஜனக் ஸுதா ஹரி தாஸ் கஹாவோ
தாகி சபத் விலம்ப் ந லாவோ

ஜை ஜை ஜை துநி ஹோத் அகாசா'
ஸுமிரத் ஹோத் துஸ்ஹ து:க நாசா'

சரண் ச'ரண் கர் ஜோரி மநாவோங்
யஹி அவஸர் அப் கேஹி கோஹராவோங்

உடு உடு சல் தோஹி ராம் தோஹாயி
பாய் பரோங் கர் ஜோரி மனாயி

ஓம் சந் சந் சந் சபல் சலந்தா
ஓம் ஹனு ஹனு ஹனு ஹனு ஹனுமந்தா

ஓம் ஹா(ங்) ஹா(ங்) ஹா(ங்)க் தேத் கபி சன்சல்
ஓம் ஸம் ஸஹமி பராநி கல் தல்

அபநே ஜந் கோங் துரந்த் உபாரௌ
ஸுமிரத் ஹோய் ஆனந்த் ஹமாரோ

யஹ் பஜ்ரங் பாண் ஜேஹி மாரே
தாஹி கஹோ பிர் கௌன் உபாரே

பாட் கரை பஜ்ரங்க் பாண் கீ
ஹனுமத் ரக்ஷா கரைங் ப்ராண கீ

யஹ் பஜ்ரங்க் பாண் ஜோ ஜாபை
தாதே பூத் ப்ரேத் ஸப் கௌணபே

தூப் தேய அரு ஜபைங் ஹமேசா'
தாகே தந் நஹிங் பஹே கலேசா'

லால் தேஹ் லாலீ லஸை, அரு தரி லால் லங்கூர்
வஜ்ர தேஹ் தாநவ் தலன், ஜய்-ஜய் கபி ஸூர்

ஸகல் காஜ் ஸுப் ஸம உ பல், சகுன் ஸுமங்கல் ஜாநு
கீர்தி பினா விபூதி பலி, ஹிய ஹனுமாநஹி ஆநுஆஞ்சநேய ஸ்வாமி புகழ் வாழ்க.

காற்று ஈன்ற காவியமே எம்மை காத்தருள்வாய்
நம்பினோம் நாவரசை நாங்களே