ஸம்ஸ்கிருத ஸ்லோகங்கள் தமிழ் எழுத்தில்

ஆபத்தாரண ஹநூமத் ஸ்தோத்ரம்| ஸ்ரீ விபூஷணர் இயற்றியது |

அஸ்ய ஸ்ரீ ஆபதுத்தாரண ஹநூமத் ஸ்தோத்ர மஹாமந்தரஸ்ய,
விபீஷண ரிஷி:
ஆபதுத்தாரணோ ஹநூமாந் தேவதா |
ஆபத்தாரண ஹநுமத: ப்ரஸாத ஸித்யர்த்தே ஜபே விநியோக:

|| த்யானம் ||

வாமே கரே வைரிபிதம் வஹந்தம்
ஸை'லம் பரே ச்'ருங்கல ஹாரிடங்கம் |
ததாந மச்சச்சவி யக்ஞ ஸூத்ரம்
பஜே ஜ்வலத் குண்டல மாஞ்ஜநேயம் || 1

ஸம்வீத கௌபீந முதஞ்சிதாங்குளிம்
ஸமுஜ்ஜ்வலந் மௌஞ்ஜ்ய ஜிநோபவீதிநம் |
ஸகுண்டலம் லம்பசி'கா ஸமாவ்ருதம்
தமாஞ்ஜநேயம் ச'ரணம் ப்ரபத்யே || 2

ஆபந்நாகில லோகர்த்தி ஹாரிணே ஸ்ரீ ஹநூமதே |
அகஸ்மாதாகதோத்பாத நாச'நாய நமோஸ்து தே || 3

ஸீதாவியுக்தஸ்ரீராம சோ'கதுக்க பயாபஹ |
தாபத்ரிதய ஸம்ஹாரிந் ஆஞ்ஜநேய தமோஸ்து தே || 4

ஆதி வ்யாதி மஹாமாரீ க்ரஹபீடாபஹாரிணே |
ப்ராணாபஹர்த்ரே தைத்யாநாம் ராமப்ராணாத்மனே நம: || 5

ஸம்ஸார ஸாகராவர்த்த கர்தவ்ய ப்ராந்ந சேதஸாம் |
ச'ரணாகத மர்தயாநாம் ச'ரண்யாய நமோஸ்து தே || 6

ராஜத்வாரே பிலத்வாரே ப்ரவேசே' பூதஸங்கடே |
கஜஸிம்ஹ மஹாவ்யாக்ர சோர பீஷண காநநே || 7

ச'ரணாய ச'ரண்யாய வாதாத்மஜ நமோஸ்து தே |
நம: ப்லவங்க ஸைந்யாநாம் ப்ராண பூதாத்மநே நம: || 8

ராமேஷ்டம் கருணாபூரணம் ஹநுமந்தம் பயாபஹம் |
ச'த்ரு நாச'கரம் பீமம் ஸர்வாபீஷ்ட பலப்ரதம் || 9

ப்ரதோஷே வா ப்ராபாதே வா யே ஸ்மரந்த்யஞ்ஜநாஸுதம் |
அர்த்தஸித்திம் யச': கீர்த்திம் ப்ராப்நுவந்நி ந ஸம்ச'ய: || 10

காராக்ருஹே ப்ரயாணே ச ஸங்க்ராமே தேச' விப்லவே |
யே ஸ்மரந்தி ஹநூமந்தம் தேஷாம் நாஸ்தி விபத் க்வசித் || 11

வஜ்ரதேஹாய காலாக்நி ருத்ராயாமித தேஜஸே |
ப்ரஹ்மாஸ்த்ர ஸ்தம்பநாயாஸ்மை நம: ஸ்ரீருத்ரமூர்த்தயே || 12

ஜப்த்வா ஸ்தோத்ரமிதம் மந்த்ரம் ப்ரதிவாரம் படேந்நர: |
ராஜஸ்தாநே ஸபாஸ்தாநே ப்ராப்தவாதே ஜயேத்த்ருவம் || 13

விபீஷண க்ருதம் ஸ்தோத்ரம் யஃ படேத் ப்ரயதோ நர: |
ஸர்வாபத்ப்யோ விமுச்யேத நாத்ர கார்யா விசாரணா || 14

மர்கடேச' மஹோத்ஸாஹ ஸர்வ சோ'க விநாச'க |
ச'த்ரூந் ஸம்ஹர மாம் ரக்ஷ, ச்'ரியம் தாஸாம்ஸ்ச தேஹிமே || 15

|| இதி விபூஷண க்ருத ஸ்ரீ ஆபதுத்தாரண
ஹநூமத் ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||ஆஞ்சநேய ஸ்வாமி புகழ் வாழ்க.

காற்று ஈன்ற காவியமே எம்மை காத்தருள்வாய்
நம்பினோம் நாவரசை நாங்களே