ஸம்ஸ்கிருத ஸ்லோகங்கள் தமிழ் எழுத்தில்

ஸ்ரீ ஹனுமான் ஸ்தோத்தரம்


லாங்கூலம்ருஷ்டவியதம்புதிமத்யமார்க
முத்ப்லுத்ய யான்தமமரேந்தரமுதோ நிதானம் |
ஆஸ்ப்வாலிதஸ்வகபுஜஸ்புடிதாத்ரிகாண்டம்
த்ராட்மைதிலீ நயனநந்தனமத்ய வந்தே ||

மத்யேநிசா'சரமஹாபயதுர்விஷ்ஹ்யம்
கோராப்துதவ்ரதமியம் யததக்ஷ்சசார |
பத்யே ததஸ்ய பஹுதாபரிணாமதூதம்
ஸீதாபுரஸ்க்ருததநும் ஹனுமன்தமீடே ||

ய: பாடபங்கஜயுகம் ரகுநாதபத்ன்யா
நைராச்'யரூபிதவிரத்கம்பி ஸ்வராகை: |
ப்ரகேவ ராகி விததே பஹு வந்தமாநோ
வந்தேஞ்ஜநாஜநுஷமேஷ விசோ'ஷதுஷ்ட்யை ||

தாஞ்ஜானகி விரஹவேதன ஹேதுபூதான
த்ராகாகலய்ய ஸதசோ'கவநீய வ்ருக்ஷான் |
லங்காலகனிவ கனாநுதபாடயத்வ
ஸ்தம் ஹேமஸுந்தர கபிம் ப்ரணமாமி பூஷ்ட்யை ||

கோஷப்ரதித்வநிதசை'லகுஹஸஹஸ்ர
ஸம்ப்ரான்தநாதித வலந்ம்ருகநாத யூதம் |
அக்ஷக்ஷயக்ஷணவிலக்ஷிலக்ஷிதராக்ஷஸேந்தர
மிந்த்ரம் கபீந்த்ர ப்ருதநாவலயஸ்ய வந்தே ||

ஹேலவிலீங்கதமஹார்ணவமக்யமந்தம்
கூர்ணதக்தாவிஹதிவிக்ஷதராக்ஷஸேஷூ |
ஸ்வம்மோதவரிதிமகாரமிவேக்ஷமாணம்
வந்தே(அ)ஹமக்ஷயகுமார கமாரகேசா'ம் ||

ஜம்பாரிஜித்ப்ரஸபலம்பிதபாச'பந்தம்
ப்ரஹ்மாநுரோதமிவ தத்க்ஷணமுத்வஹந்தம் |
ரௌத்தரவதாரமபி ராவணதீர்கதகரஷிட
ஸங்கோசகாரணமுதாரஹபி பஜாமி ||

தர்போந்நமந்நிஸிசரேக்ஷ்வரமூர்தசஞ்ச
த்கோடீரசும்பி நிஜவிம்கமுதீக்ஷ்ய ஹர்ஷ்டம் |
பச'யன்தமாத்ம்பூஜயன்த்ரணபிஷ்யமாண
தத்காயசோ'ணிதநிபாதமபேக்க்ஷி வக்ஷ: ||

அக்ஷப்ரபுர்த்யமரவிக்ரமவீரநாச'
க்ரோதாதிவ த்ருதமுதஞ்சிதசந்த்ரஹாஸாம் |
நித்ராபிதாப்ரகநகர்ஜநகோரகோஷை:
ஸம்ஸ்தம்பயந்தமபிநௌமி தசா'ஸ்யமூர்திம் ||

ஆசா'ம்ஸ்யமானவிஜயம் ரகுநாததாம
ச'ம்ஸந்தமாத்மக்ருதபூரிபராக்ரமேண |
தௌத்யே ஸமாகமஸமந்வயமாதிச'ந்தம்
வந்தே ஹரே: க்ஷிதிப்ருத: ப்ருதநாப்ரதானம் ||

யஸ்யௌசிதீம் ஸமுபதிஷ்டவதோ(அ)திபுச்சம்
தம்பான்திதாம் தியம்பேக்ஷ்ய விவர்தமான: |
நந்தஞ்சரதிபதிரோஷஹிரண்யரேதா
லங்காம் திதக்ஷுரபதத்தமஹம் வ்ருணோநி ||

க்ருன்தந்நிசா'சரகுலாம் ஜ்வலனாவலீமடை:
ஸாக்ஷாத் க்ருஹேரிவ பஹி: பரிதேவமாநாம் |
ஸ்ப்தஷ்தஸ்வபுச்சதணலக்னக்ருபீடயோநி
தந்தஹ்யமாநநகரீம் பரிகாஹமாநாம் ||

மூர்தேர்க்ருஹாஸுபிரிவ த்யுபுரம் வ்ரஜப்தி
வ்ர்யோமநி க்ஷணம் பரிகதம் பதகைர்ஜ்வலபதி: |
பீதாம்பரம் தத்தமுச்சித்ரத்தீப்தி புச்சம்
ஸேனாம் வஹ்திவஹகராஜமிவாஹமீடே ||

ஸ்தம்பீபவத்ஸ்வகுருவாலதிலக்னவஹிந்தர
ஜ்வாலோல்லலத்த்வஜபடாமிவ தேவதுஷ்டம்யை |
வந்தே யதோபரி பூரோ திவி தர்ச'யன்த
மத்தைவ ராமவிஜயாஜூகவைஜயந்தீம் ||

ரக்ஷச்சயைகசிதகக்ஷகபூஷ்ரிசதௌ ய:
ஸீதாசு'சோ நிஜவிலோகந்தோ ம்ருதாயா:|
தாஹம் வ்யதாதிவ ததந்தயவிதேயபூதம்
லாங்கூலதத்த்தஹநேந முதே ஸ நாஸ்து ||

ஆஷுத்தயே ரகுபதிப்ரணயைகஸாக்ஷ்யே
வைதேஹராஜதுஹிது: ஸரிதீக்ஷ்சராய |
ந்யாஸம் ததாநமிவ பாவகமாபதந்த
ம்ப்தோ ப்ரபஞ்ஜநதநூஷ் பஜாமி ||

ரக்ஷஸ்ஸ்வத்ரப்திருடசா'ந்தி விசே'ஷசோ'ண
மக்ஷக்ஷயக்ஷணவிதாநுமிதாத்மதாக்ஷ்யம் |
பஸ்வத்ப்ரபாதரவிபானுபராவபாஸம்
லங்காபயங்கரமமும் பகவந்தமீடே ||

தீத்ர்வோததிம் ஜனகஜார்பிதமாப்ய சூடா
ரத்னம் ரிபோரபி பூரம் பரமஸ்ய தகத்வா |
ஸ்ரீராமஹர்ஷகலதக்ஷ்வபிஷிச்யமாநம்
தம் ப்ரம்ஹசாரிவரவாநரமாக்ஷயேஹம் ||

ய: ப்ராணவாயுஜநிதோ கிரிச'ஸ்ய சா'ந்த:
சி'ஷ்யோபி கௌதமகுருர்முநிச'ங்கராத்மா |
ஹருத்யோ ஹரஸ்ய ஹரிவத்தரிதாம் கதோபி
தீதைர்யசா'ஸ்த்ரவிபவேதுலமாஷ்ர்யே தம் ||

ஸ்கந்தேதிமாஹயா ஜகதுத்தரகீதிரீத்யா
ய: பார்வதீஷ்வரமதோஷயதாசு'தோஷமம் |
தஸ்மாதவாப ச வராநபராநவாப்யன்
தம் வானரம் பரமவைஷ்ணவமீசா'மீடே ||ஆஞ்சநேய ஸ்வாமி புகழ் வாழ்க.

காற்று ஈன்ற காவியமே எம்மை காத்தருள்வாய்
நம்பினோம் நாவரசை நாங்களே