ஸம்ஸ்கிருத ஸ்லோகங்கள் தமிழ் எழுத்தில்

ஸ்ரீ ஹநுமத்லாங்கூலாஸ்த்ர ஸ்தோத்ரம்


ஹநுமந்நஞ்ஜனீ ஸீனோ ! மஹாபல பராக்ரம|
லோலல் லாங்கூல பாதேன மமாராதீந்நிபாதய ||

மர்கடாதிப! மார்த்தண்ட! மண்டலக்ராஸகாரக |
லோலல் லாங்கூல பாதேன மமாராதீந்நிபாதய ||

அக்ஷ க்ஷபண பிங்காக்ஷ! க்ஷிதிசோ'கக்ஷயங்கர |
லோலல் லாங்கூல பாதேன மமாராதீந்நிபாதய ||

ருத்ராவதார ! ஸம்ஸார து:கபாரா அபஹாரக |
லோலல் லாங்கூல பாதேன மமாராதீந்நிபாதய ||

ஸ்ரீராமசரணாம்போஜ மதுபாயதமானஸ |
லோலல் லாங்கூல பாதேன மமாராதீந்நிபாதய ||

வாலிப்ரமதன! க்லாந்த ஸுக்ரீவோன் மோசன ப்ரபோ |
லோலல் லாங்கூல பாதேன மமாராதீந்நிபாதய ||

ஸீதாவிரஹவாரீசமக்னஸீதேச' தாரக |
லோலல் லாங்கூல பாதேன மமாராதீந்நிபாதய ||

ரக்ஷோராஜ ப்ரதாபாக்னி தஹ்யமான ஜமத்வன |
லோலல் லாங்கூல பாதேன மமாராதீந்நிபாதய ||

க்ரஸ்தாசே'ஷ ஜகத்ஸ்வாஸ்த்ய! ராக்ஷஸாம்போதி மந்தர |
லோலல் லாங்கூல பாதேன மமாராதீந்நிபாதய ||

புச்சமுச்ச! ஸ்புரத்பூமி ஜகத்தக்தாரி பத்தன |
லோலல் லாங்கூல பாதேன மமாராதீந்நிபாதய ||

ஜகன்மனோதுருல்லங்க்ய பாராவார விலங்கன |
லோலல் லாங்கூல பாதேன மமாராதீந்நிபாதய ||

ஸ்ம்ருதமாத்ர ஸமஸ்தேஷ்டபூரம! ப்ரணத ப்ரிய |
லோலல் லாங்கூல பாதேன மமாராதீந்நிபாதய ||

ராத்ரிம்சரதமோ ராத்ரிக்ருந்நைக விகர்தன |
லோலல் லாங்கூல பாதேன மமாராதீந்நிபாதய ||

ஜானகீஜானகீஜ்யாநி ப்ரேமபாத்ர! பரம்தப |
லோலல் லாங்கூல பாதேன மமாராதீந்நிபாதய ||

பீமாதிக! மஹாபீம! வீராவேசா'வதாரக |
லோலல் லாங்கூல பாதேன மமாராதீந்நிபாதய ||

வைதேஹீ விரஹக்லாந்த ராமரோஷைக விக்ரஹ |
லோலல் லாங்கூல பாதேன மமாராதீந்நிபாதய ||

வஜ்ராங்க! நகதம்ஷ்ட்ரேச' ! வஜ்ரிவஜ்ராவகுண்டன|
லோலல் லாங்கூல பாதேன மமாராதீந்நிபாதய ||

அகர்வ கர்வ கந்தர்வ பர்வதோத்பேதனேச்'வர |
லோலல் லாங்கூல பாதேன மமாராதீந்நிபாதய ||

லக்ஷ்மணப்ராண ஸந்த்ராண த்ராததீக்ஷ்ணகாரன்வய |
லோலல் லாங்கூல பாதேன மமாராதீந்நிபாதய ||

ராமாதி விப்ரயோகார்த்த! பரதாத்யார்த்தி நாச'ன |
லோலல் லாங்கூல பாதேன மமாராதீந்நிபாதய ||

த்ரோணாசல ஸமுத்க்ஷேப! ஸமுத்க்ஷிப்தாரி வைபவ |
லோலல் லாங்கூல பாதேன மமாராதீந்நிபாதய ||

ஸீதாசீ'ர் வாதஸம்பன்ன ! ஸமஸ்ததாவய வாக்ஷத |
லோலல் லாங்கூல பாதேன மமாராதீந்நிபாதய ||

இத்யேவ மச்'வத்ததலோப விஷ்ட:
ச'த்ருஞ்ஜயம் நாம படேத் ஸ்வயம் ய:|
ஸ சீ'க்ரமேவாஸ்த சமஸ்த ச'த்ரு:
ப்ரமோததே மாருதஜப்ஸாதாத் ||ஆஞ்சநேய ஸ்வாமி புகழ் வாழ்க.

காற்று ஈன்ற காவியமே எம்மை காத்தருள்வாய்
நம்பினோம் நாவரசை நாங்களே