ஸம்ஸ்கிருத ஸ்லோகங்கள் தமிழ் எழுத்தில்

ஸங்கட மோசன ஸ்தோத்ரம்காசி பீடாதீஷ்வர ஜகத்குரு சங்கராசார்ய ஸ்வாமி
ஸ்ரீ மஹேஸ்வராந்ந ஸரஸ்வதி ஸ்வாமி

ஸிந்தூரபூரருசிரோ பலவீர்யஸிந்துர்புத்திப்ரவாஹ
நிதிரத்புதவைபவ ஸ்ரீ: |
தீநார்திதாவதஹனோ வரதோ வரேண்ய:
ஸங்கடமோசநவிபுஸ்தநுதாம் சு'பம் ந: ||

ஸோத்ஸாஹலம்கித மஹார்ணவபௌருஷ
ஸ்ரீலங்காபுரிப்ரதஹனப்ரதிதப்ரபாவ: |
கோராஹவப்ரமதிதாம்ரிசமூ ப்ரவீர:
ப்ரபஞ்சநிர்ஜயதி மர்கடஸார்வபௌம: ||

த்ரோணாசலாநயநவர்ணிதபவ்யபூதி:
ஸ்ரீ ராம லக்ஷ்மணஸஹாயகவசக்ரவர்தீ |
காசீ'ஸ்த தக்ஷிணவிராஜிதஸௌதமல்ல:
ஸ்ரீமாருதிர் விஜயதே பகவான் மஹேச': ||

நூன்ஸ்ம்ருதோபிதயதே பஜதாம் கபீந்த்ர:
ஸம்பூஜிதோ திஸதி வாஞ்சித ஸித்திவ்ருதிம் |
ஸம்மோதகப்ரிய உபைதி வரம் ப்ரஹர்ஷே
ராமாயணஷ்ரவணத: படதாம் ச'லண்ய: ||

ஸ்ரீ பாரத ப்ரவரயுத்த ரதோத்த ஸ்ரீ:
பார்தைக்கேதநகாராலவிச'லமூர்தி: |
உச்சைர்தநாகனகடாவிகடாத்ரஹாஸ:
ஸ்ரீக்ருஷ்ணபக்ஷபரண: ஸரணம் மமாஸ்து ||

ஜங்காலஜங்க உபமாதிவிதூகேகோ
முஷ்டிப்ரஹார பரிமூர்ச்சித ராக்ஷஸேந்த்ர: |
ஸ்ரீ ராம கீர்த்திதபராக்ரமணோத்தவக்ஷீ:
ப்ராகம்பநிர்விபுருதஞ்ச துபூதயே ந: ||

ஸீதார்திதாருணபடூ: ப்ரவல: ப்தாபீ
ஸ்ரீராகவேந்த்ர பரிரம்பவர ப்ரஸாத: |
வர்ணீச்'வர: ஸவிதிஸிக்ஷித காலநேமி:
பஞ்சாந்நோபனயதாம் விபதோதிதேஸாம் ||

உத்தத்பாநுஸஹஸ்ர ஸன்னிபதநு: பீதாம்பராலங்க்ருத: |
ப்ரோஞ்ஞ்வாலாநலதீப்யமானனயநோ நிஸ்பிஷ்டர க்ஷோகண: ||

ஸன்வர்தோத்ததவாரிதோத்ததரவ: ப்ரோச்சைர்கதா விப்ரம: |
ஸ்ரீமான் மாருத நந்தன ப்ரதிதினம்த்யேயோ விபத்பஞ்ஜன: ||

ரக்ஷ: பிஸாசபயநாச'ன மாமயாதிப்ரோச்சைஜ்ர்வராபஹரணம் தமனம் ரிபூணாம் |
ஸம்பத்திபுத்தரகரணம் விஜயப்தானம் ஸன்கஷ்டமோசநவிபோ ஸ்தவனம் நராணாம் ||

தரித்தரம் யது':கதஹநம் விஜயம் விவாதே
கல்யாணஸாந்தநமங்கல வாரணம் ச |
தாம்பத்யதீர்க ஸுகஸர்வமநோரதாதிம் ஸ்ரீமாருதே:
ஸ்தவச'தாவ்ருதிராதநோதி ||

ஸ்தோத்ரம் ய எததநுவாஸரமஸ்தகாம:
ஸ்ரீமாருதிம் ஸமனுசின்த்ய படேத் ஸுதீர: |
தஸ்மை ப்ரஸாத ஸுமுகோ வரவாநரேந்தர:
ஸாக்ஷாத்க்ருதோ பவதி சா'ஷ்'வதிக: ஸஹாய:||காசி பீடாதீஷ்வர ஜகத்குரு சங்கராசார்ய ஸ்வாமி
ஸ்ரீ மஹேஸ்வராந்ந ஸரஸ்வதி ஸ்வாமி அவர்களால் இயற்றப்பட்டதுஆஞ்சநேய ஸ்வாமி புகழ் வாழ்க.

காற்று ஈன்ற காவியமே எம்மை காத்தருள்வாய்
நம்பினோம் நாவரசை நாங்களே