இதர மொழிகளில் உள்ள ஸ்லோகங்கள் - "ஸ்துதிகள்" தமிழ் எழுத்தில்

ஸ்ரீ ஆஞ்சநேய ஸ்வாமியை பற்றிய ஸ்துதிகள்

ஸங்கடமோசன ஹநுமான் அஷ்டகம் :ஸ்ரீ துளஸீதாஸர்மூலம் : இந்தி மொழி

மந்தகயந்த சந்தம்

பாலஸமய ரபி பக்ஷி லியோ தப் தீனஹுங்' லோக பயோ அந்தியாரோ |
தாஹி ஸோங்' த்ராஸ் பயோ ஜக கோ யஹ் ஸங்கட காஹு ஸோங்' ஜாதந டாரோ ||
தேவன் ஆனீ கரீ பின்தீ தப் ச்சாண்டி தியோ ரபி கஷ்ட நிவாரோ |
கோ நஹிங்' ஜானத் ஹை ஜகமேங்' கபி ஸங்கட மோசன நாம திஹாரோ ||

பாலி கீ த்ராஸ் கபீஸ் பஸை கிரி ஜாத மஹாப்ரபு பந்த் நிஹாரோ |
சௌங்கி மஹாமுனி ஸாப் தியோதப் சாஹிய கௌன் பிசாரி பிசாரோ ||
கை த்விஜ ரூப லிவாய மஹாப்ரபு ஸோ தும் தாஸ கே ஸோக நிவாரோ |
கோ நஹிங்' ஜானத் ஹை ஜகமேங்' கபி ஸங்கட மோசன நாம திஹாரோ ||

அங்கத கே ஸங்க லேன கயே ஸிய கோஜ் கபீஸ் யஹ் பைன் உசாரோ |
ஜீவத் நா பசிஹௌ ஹம் ஸோ ஜுபினா ஸுதி லாயே இஹாங்' பகு தாரோ||
ஹேரி தகே தட் ஹிந்து ஸபை தப் லாய ஸியா-ஸுதி ப்ரான் உபாரோ |
கோ நஹிங்' ஜானத் ஹை ஜகமேங்' கபி ஸங்கட மோசன நாம திஹாரோ ||

ராவன் த்ராஸ் தயீ ஸிய கோ ஸப் ராக்ஷஸி ஸோங் கஹி ஸோக நிவாரோ |
தாஹி ஸமய ஹநுமான் மஹாப்ரபு ஜாய மஹா ரஜனீசர் மாரோ ||
சாஹத் ஸீய அஸோக் ஸோங்' ஆகி ஸுதை ப்ரபு முத்ரிகா ஸோ க நிவாரோ |
கோ நஹிங்' ஜானத் ஹை ஜகமேங்' கபி ஸங்கட மோசன நாம திஹாரோ ||

பான் லக்யோ உர லசிமன் கே தப் ப்ரான் தஜே ஸுர ராவன் மாரோ |
லை க்ருஹ வைத்ய ஸுஷேன ஸமேத தபை கிரி த்ரோன ஸுபீர் உபாரோ ||
ஆனி ஸஜீவன் ஹாத் தயீ தப் லசிமன் கே தும் ப்ரான் உபாரோ |
கோ நஹிங்' ஜானத் ஹை ஜகமேங்' கபி ஸங்கட மோசன நாம திஹாரோ ||

ராவன் ஜுத்த அஜான் கியோ தப் நாக கி ப்ஹான்'ஸ் ஸபை ஸிர் டாரோ |
ஸ்ரீ ரகு நாத் ஸமேத ஸபை தல மோஹ பயோ யஹ் ஸங்கட் பாரோ ||
ஆனி க்ககேஸ் தபை ஹநுமான் ஜுபந்தன் காடி ஸுத்ராஸ் நிவாரோ |
கோ நஹிங்' ஜானத் ஹை ஜகமேங்' கபி ஸங்கட மோசன நாம திஹாரோ ||

பந்துஸமேத ஜபை அஹிராவன் லை ரகுநாத் பதால் ஸிதாரோ |
தே விஹிங்' பூஜி பலீ விதிஸோங்' பலி தேஉ ஸபை மிலி மந்த்ர பிசாரோ ||
ஜாய ஸஹாய பயோ தப் ஹீ அஹி - ராவன் ஸைன்ய ஸமேத ஸம்ஹாரோ |
கோ நஹிங்' ஜானத் ஹை ஜகமேங்' கபி ஸங்கட மோசன நாம திஹாரோ ||

காஜ் கியே பட தேவன் கே தும் பீர் மஹாப்ரபு தேகி பிசாரோ |
கௌன் ஸோ ஸங்கட் மோர் கரீப் கோ ஜோ துமஸோங்' நஹ்ங்' ஜாத ஹை டாரோ ||
பேகி ஹரோ ஹநுமான் மஹாப்ரபு ஜோ கசு ஸங்கட ஹோய் ஹமாரோ |
கோ நஹிங்' ஜானத் ஹை ஜகமேங்' கபி ஸங்கட மோசன நாம திஹாரோ ||

தோஹா
லால் தேஹ லாலீ லஸே அரு தரி லால் லங்கூர் |
வஜ்ர தேஹ தானவ தலன் ஜய ஜய ஜய கபி ஸூர் ||

||இதி||ஆஞ்சநேய ஸ்வாமி புகழ் வாழ்க.

காற்று ஈன்ற காவியமே எம்மை காத்தருள்வாய்
நம்பினோம் நாவரசை நாங்களே