home-vayusutha: ஸ்லோகம் கோவில்கள் கட்டுரைகள்
boat

வாயு சுத:          இதர மொழிகளில் உள்ள ஸ்லோகங்கள் - "ஸ்துதிகள்" தமிழ் எழுத்தில்


ஸ்ரீ ஆஞ்ஜநேய தண்டகம்

மூலம் : தெலுங்கு மொழி

ஸ்ரீ ரஸ்து
ஸ்ரீ ஆஞ்ஜநேய த3ண்ட3கம்

ஶ்ரீ ஆஞ்ஜநேயம் ப்ரஸன்னாஞ்ஜநேயம்
ப்ரபா4 தி3வ்யகாயம் ப்ரகீர்த்தி ப்ரதா3யம்
4ஜே வாயுபுத்ரம் ப4ஜே வாலகா3த்ரம்
4ஜேஹம் பவித்ரம் ப4ஜே ஸூர்யமித்ரம்
4ஜே ருத்3ரரூபம் ப4ஜே ப்3ரஹ்மதேஜம்
3டஞ்சுன் ப்ரபா4தம்பு3 ஸாயந்த்ரமுன்
நீ நாம ஸங்கீர்தனல் ஜேஸி
நீ ரூபு வர்ணிஞ்சி நீமீத3 நே த3ண்ட3கம்

பே3க்கடின் ஜேய நூஹிஞ்சி
நீ மூர்த்தி கா3விஞ்சி நீ ஸுந்த3ரம் பெ3ஞ்சி
நீ தா3ஸதா3ஸுண்ட3வை ராமப4க்துண்ட3னை
நின்னு நே கோ3ல்சேத3ன் நீ கடாக்ஷம்பு3
நன் ஜூசிதே வேடு3கல் சேஸிதே
நா மொராலிஞ்சிதே நந்நு ரக்ஷிஞ்சிதே
அஞ்ஜநாதே3வி க3ர்பா4ன்வயா தே3

நின்நேஞ்ச நேநேந்தவாட3ன்
3யாஶாலிவை ஜூசியுன் தா3தவை
ப்3ரோசியுன் த3க்33ரன் பிலசிதே தே3ல்லி
ஸுக்3ரீவுகுன்-மம்த்ரிவை ஸ்வாமி கார்யார்த2மை
யேகி3 ஶ்ரீராம ஸௌமித்ருலம் ஜூசி
வாரின் விசாரிஞ்சி ஸர்வேஶு பூ3ஜிஞ்சி
யப்3பா4நுஜும் ப3ண்டு கா3விஞ்சி
வாலிநின் ஜம்பிம்சி காகுத்த்2ஸ திலகுன்
க்ருபாத்3ருஷ்டி வீக்ஷிஞ்சி கிஷ்கிந்த4கேதேஞ்சி

ஶ்ரீராம கார்யார்த்த2மை லம்ககே தெஞ்சியுன்
லம்கிணின் ஜம்பியுன் லம்கநுன்
கா3ல்சியுன் யப்4பூ4மிஜம் ஜூசி
யாநந்த3முப்பொங்கி3 யாயுங்க3ரம்பி3ச்சி
யாரத்நமுன் தெ3ச்சி ஶ்ரீராமுநகுந்நிச்சி
ஸந்தோஷமுநிந்ஜேஸி ஸுக்3ரீவுநின்
அங்க3து3ன் ஜாம்ப3வந்து ந்நலுன்நீலுலன் கூ3டி3
யாஸேதுவுன் தா3டி வாநருல்மூகலை
பேந்மூகலை யாதை3த்யுலன் த்3ருஞ்சகா3

ராவணும்ட3ம்த காலாக்3னி ருத்3ரும்டு3கா3 வச்சி
ப்3ரஹ்மாம்ட3மைநட்டி யா ஶக்திநிந்வைஸி
யாரக்ஷ்மணுன் மூர்ச்ச2 நொந்தி3ஞ்பகா3
நப்புடே3 நீவு ஸஞ்ஜீவிநின்தே3ச்சி
ஸௌமித்ரிகின்நிச்சி ப்ராணம்பு3 ரக்ஷிஞ்சகா3

கும்ப4கர்ணாது3ல ந்வீருலம் போ3ர செண்டாடி
ஶ்ரீராம பா3ணாக்3நி வாரம்த3ரின்
ராவணுன் ஜம்பகா3 நம்த லோகம்பு3லாநந்
3மையுன்ட3 நவ்வேளநு ந்விபீ4ஷுணுந்
வேடு3கந்தோ3டு3கந் வச்சி

பட்டாபி4ஷேகம்பு3 சேயிஞ்சி, ஸீதா மஹாதே3வி
நின் தேச்சி ஶ்ரீராமுகுந்நிச்சி, யம்தந்நயோத்4யாபுரின்ஜேச்சி
பட்டாபி4ஷேகம்பு3 ஸம்ரம்ப4மையுந்ந
நீகந்ந நாகேவ்வருன் கூ3ர்மிலேஞ்சு மந்நிஞ்சி
ஶ்ரீராமப4க்த ப்ரஶஸ்தம்பு3கா3 நிந்நு
ஸேவிம்சி நீ கீர்தநல் சேஸிநன்

பாபமுல்-ல்பா3யுநே ப4யமுலுந் தீ3ருநே
பா4க்3யமுல் க3ல்கு3நே ஸகல ஸாம்ராஜ்யமுல்
ஸகல ஸம்பத்துலுன் கல்கு3நே
வாநராகார யோப4க்த மம்தா3ர யோபுண்ய ஸம்சார
யோதீ4ர யோவீர நீவே
ஸமஸ்தம்பு3கா3 நீப்பி
யாதாரக ப்3ரஹ்ம மந்த்ரம்பு3 படி2யிஞ்சுசுன்
ஸ்தி2ரம்முக3ன் வஜ்ரதே3ஹம்பு3 நுந்தா3ல்சி

ஶ்ரீராம ஶ்ரீராமயஞ்சுன் மந:பூதமைந
எப்புடு3ன் தப்பகன் தலதுநா ஜிஹ்வயந்து3ண்டி3
நீ தீ3ர்க4தே3ஹம்பு த்ரைலோக்ய ஸஞ்சாரிவை
ராம நாமாங்கித த்4யாநிவை ப்3ரஹ்மவை
ப்3ரஹ்மதேஜம்பு3நன் ரௌத்3ர நீஜ்வால
கல்லோல ஹாவீர ஹநுமந்த

ஓம்கார ஶ்ரீங்கார ஶப்33ம்பு3லன் பூ4த ப்ரேதம்பு3லன் பே3ன்
பிஶாசம்பு3லன் ஶாகிநீ டா4கிநீ கா3லித3ய்யம்பு3லன்
நீது3 வாலம்பு3 நஞ்ஜுட்டி நேலம் ப33ம்கொ3ட்டி
நீமுஷ்டி கா4தம்பு3லன் பா3ஹுத3ண்ட3ம்பு3லன்
ரோம க2ண்ட3ம்பு3லன்

த்3ருஞ்சி காலாக்3நி ருத்3ருண்ட3வை நீவு
ப்3ரஹ்ம ப்ரபா4 பா4ஸிதம்பை3
நீ தி3வ்ய தேஜம்பு3நுன் ஜூசி
ராரா நா முத்3து3 நரஸிம்ஹ யஞ்சுன்
3யாத்3ருஷ்டி வீக்ஷிம்சி நந்நேலு

நாஸ்வாமி நமஸ்தே ஸதா3 ப்3ரஹ்மசாரீ நமஸ்தே
வ்ரத பூர்ணகாரீ நமஸ்தே வாயுபுத்ரா நமஸ்தே நமோநம:

 

 

ஆஞ்சநேய ஸ்வாமி புகழ் வாழ்க

காற்று ஈன்ற காவியமே எம்மை காத்தருள்வாய்
நம்பினோம் நாவரசை நாங்களே
+