home-vayusutha: ஸ்லோகம் கோவில்கள் கட்டுரைகள்
boat

வாயு சுத:          இதர மொழிகளில் உள்ள ஸ்லோகங்கள் - "ஸ்துதிகள்" தமிழ் எழுத்தில்


பஜ்ரங் பாண் : துளசிதாஸர்

மூலம் : இந்தி மொழி

3ஜ்ரங் பா3ண்

தோ3ஹா
நிஶ்சய ப்ரேம் ப்ரதீத் தே, பி3னய் கரைங் ஸன்மான்|
தேஹி கே காரஜ ஸகல் ஶுப்4, ஸித்34 கரைங் ஹநுமான்||

சௌபாஈ
ஜய ஹநுமந்த் ஸன்த் ஹிதகாரீ|
ஸுன் லீஜை ப்ரபு4 அர்ஜ் ஹமாரீ||

ஜன் கே காஜ் விலம்ப்3 ந கீஜை|
ஆதுரு தௌ3ரி மஹாஸுக்2 தீ3ஜை||

ஜைஸே கூதி3 ஸிந்து4 மஹி பாரா|
ஸுரஸா ப33ன் பைடி2 விஸ்தாரா||

ஆகே3 ஜாஈ லங்கிநீ ரோகா|
மாரேஹு லாத் க3ஈ ஸுர் லோகா||

ஜாய விபீ4ஷன் கோ ஸுக்2 தீ3ன்ஹா|
ஸீதா நிர்கி2 பரம்பத்3 லீன்ஹா||

பா3க்3 உஜாரி ஸிந்து4 மஹங் போ3ரா|
அதி ஆதுர் ஜம்காதர் தோரா||

அக்ஷய்குமார் கோ மாரி ஸம்ஹாரா|
லூம் லபேட் லங்க கோ ஜாரா||

லாஹ ஸமான் லங்க ஜரி க3ஈ|
ஜய ஜய ஜய து4நி ஸுர்புர் மேம் ப4ஈ||

அப்3 விலம்ப்3 கேஹி கார்ண ஸ்வாமீ|
க்ருபா கர்ஹு உர் அன்தர்யாமீ||

ஜய ஜய லக2ந ப்ராண் கே தா3தா|
ஆதுர் ஹோய து3க்2 ஹரஹு நிபாதா||

ஜை கி3ரித4ர் ஜை ஜை ஸுக்2ஸாக3ர்|
ஸுர் ஸமூஹ ஸம்ரத்24த்நாக3ர்||

ௐ ஹநு ஹநு ஹநு ஹநுமந்த ஹடீ2லே|
பை3ரிஹிம்ம் மாரு ப3ஜ்ர கீ கீலே||

3தா33ஜ்ர லை பை3ரிஹிம் மாரோ|
மஹாராஜ ப்ரபு4 தா3ஸ் உபா3ரோ||

ஓம்கார் ஹும்கார் மஹாப்ரபு4 தா4வோ|
3ஜ்ர க3தா3 ஹநு விலம்ப3 ந லாவோ||

ௐ ஹ்ரிங் ஹ்ரிங் ஹநுமந்த கபீஸா|
ஔங் ஹூங் ஹூங் ஹூங் ஹநு உர் ஶீஶா||

ஸத்ய ஹோஹு ஹரி ஶபத்2 பாய் கேங்|
ராமதூ3த த4ரு மாரு ஜாய கேங்||

ஜய ஜய ஜய ஹநுமந்த அகா3தா4|
து3:க2 பாவத் ஜன் கேஹி அபராதா4||

பூஜா ஜப் தப் நேம் அசாரா|
நஹிங் ஜாநத் ஹௌங் தா3ஸ் தும்ஹாரா||

வன் உபவன், மக்3 கி3ரிக்3ருஹ மாஹீம்|
தும்ஹரே ப3ல ஹம் ட3ர்பத் நாஹீம்||

பாம்ய பரோம் கர ஜோரி மநாவௌங்|
யஹி அவஸர் அப்3 கேஹி கோ3ஹராவௌங்||

ஜய் அஞ்ஜநி குமார் ப3லவன்தா|
ஶம்கர் ஸுவந் வீர ஹநுமன்தா||

33ன் கரால் கால் குல் கா4லக்|
ராம ஸஹாய் ஸதா3 ப்ரதிபாலக்||

பூ4த ப்ரேத பிஶாச நிஶாசர்|
அக்3நி பே3தால் கால் மாரீ மர்||

இன்ஹேங் மாரு தோஹிங் ஶப்த்2 ராம கீ|
ராகு2 நாத்2 மர்ஜாத்3 நாம் கீ||

ஜநக்ஸுதா ஹரிதா3ஸ் கஹாவௌ|
தாகீ ஶபத்2 விலம்ப3 ந லாவோ||

ஜய ஜய ஜய து4நி ஹோத் அகாஶா|
ஸுமிரத் ஹோத் து3ஸஹ து3:க2 நாஶா||

சரண் ஶரண் கர் ஜோரி மநாவௌ|
யஹி அவஸர் அப்3 கேஹி கோ3ஹராவௌம்||

உடு2 உடு2 சலு தோஹி ராம து3ஹாஈ|
பாங்ய பரோங் கர் ஜோரி மநாஈ||

ௐ சந் சந் சந் சந் சபல் சலந்தா|
ௐ ஹநு ஹநு ஹநு ஹநு ஹநுமன்தா||

ௐ ஹஞ் ஹஞ் ஹாங்க் தே3த் கபி சன்சல்|
ஓம் ஸம் ஸம் ஸஹமி பராநே க2ல் த3ல்||

அபநே ஜன் கோங் துரந்த் உபா3ரோ|
ஸுமிரத் ஹோய் ஆனந்த்3 ஹமாரோ||

யஹ் ப3ஜரங்க்3 பா3ண் ஜேஹி மாரை|
தாஹி கஹோ பி2ர் கௌன் உபா3ரை||

பாட்2 கரை ப3ஜ்ரங்க்3 பா3ண் கீ|
ஹநுமத் ரக்ஷா கரைங் ப்ராண கீ||

யஹ் ப3ஜ்ரங்க்3 பா3ண் ஜோ ஜாபை|
தாதே பூ4த் ப்ரேத் ஸப்3 காம்பை||

தூ4ப் தே3ய அரு ஜபைங் ஹமேஶா|
தாகே தந் நஹிங் ரஹை கலேஶா||


தோ3ஹா
லால தே3ஹ லாலீ லஸே, அரு த4ரி லால லம்கூ3ர|
வஜ்ர தே3ஹ தா3நவ த3லந, ஜய ஜய ஜய கபி ஸூர ||

ஸகல காஜ ஸுப4 ஸமஉ ப4ல, ஸகு3ந ஸுமம்க3ல ஜாநு|
கீரதி பி3ஜய பி3பூ4தி ப4லி, ஹியஞ் ஹநுமாநஹி

 

ஆஞ்சநேய ஸ்வாமி புகழ் வாழ்க

காற்று ஈன்ற காவியமே எம்மை காத்தருள்வாய்
நம்பினோம் நாவரசை நாங்களே
+