home-vayusutha: ஸ்லோகம் கோவில்கள் கட்டுரைகள்
boat

வாயு சுத:          இதர மொழிகளில் உள்ள ஸ்லோகங்கள் - "ஸ்துதிகள்" தமிழ் எழுத்தில்


பீமரூபி ஸ்துதி : ஸமர்த்த ராமதாஸர்

மூலம் : மராட்டி மொழி

ஸ்ரீ ஆஞ்சநேய ஸ்வாமியின் அவதாரமான ஸ்ரீ ஸமர்த்த ராமதாஸர் அவர்களால் இயற்றப்பட்டது இந்த ஸ்துதி. மஹான் ஸ்ரீ ஸமர்த்த ராமதாஸர் அவர்களைப் பற்றி ஸ்ரீ காஞ்சி ஸ்ரீஸ்ரீபரமாச்சாரியார் கூறியதை நம் கட்டுரை பகுதியில் காண்க. அம் மஹான் 'த்ரயோதஸாக்ஷரி' என்ற 'ஸ்ரீ ராம ஜயராம ஜய ஜய ராம' என்கின்ற மஹா மந்த்ரத்தை இவ்வுலகுக்கு அளித்தவர்.


குறிப்பு: ’ம்’ என்று முடியும் வார்த்தைகளில் உள்ள ’ம்’மை அரை மாத்திரையாக படிக்கவும்

|| பீ4மரூபீ ஸ்தோத்ர||

பீ4மரூபீ மஹாருத்3ரா வஜ்ர ஹநுமான மாருதீ|
வனாரி அன்ஜநீஸூதா ராமதூ3தா ப்ரப4ஞ்ஜநா ||1||

மஹாப3ளீ ப்ராணதா3தா ஸகளாம் உட2வீ ப3ளேம் |
ஸௌக்2யகாரீ து3:க2ஹாரீ தூ4ர்த வைஷ்ணவ கா3யகா ||2||

தீ3னநாதா2 ஹரீரூபா ஸுந்த3ரா ஜக3தா3ந்தரா|
பாதாள தே3வதாஹந்தா ப4வ்யஸிம்தூ3ர லேபநா ||3||

லோகநாதா2 ஜக3ந்நாதா2 ப்ராணநாதா2 புராதனா |
புண்யவந்தா புண்யஶீலா பாவனா பரிதோஷகா ||4||

த்4வஜாங்கே3ம் உசலீ பா3ஹோ ஆவேஶேம் லோடலா புடே4ம் |
காலாக்3நி காலருத்3ராக்3நி தே32தாம் காம்பதீ ப4யேம் ||5||

ப்3ரஹ்மாண்டே3ம் மாயிலீம் நேணோம் ஆவளே த3ந்த பங்க3தீ |
நேத்ராக்3நி சாலில்யா ஜ்வாலா ப்4ரகுடீ தடி2ல்யா ப3ளேம் ||6||

புச்ச2 தேம் முரடி3லேம் மாதா2ம் கிரீடீ கும்ட3லேம் ப3ரீம் |
ஸுவர்ண கடி காஞ்ஸோடீ க4ண்டா கிங்கிணி நாக3ரா ||7||

2காரே பர்வதா ஐஸா நேடகா ஸட3 பாதளூ |
சபளாங்க3 பாஹதாம் மோடே2ம் மஹாவித்3யுல்லதேபரீ ||8||

கோடிச்யா கோடி உட்33ணேம் ஜே2பாவே உத்தரேகடே3 |
மம்தா3த்3ரீ ஸாரிகா2 த்3ரோணூ க்ரோதே4ம் உத்பாடிலா ப3ளேம் ||9||

ஆணிலா மாருதீ நேலா ஆலா கே3லா மநோக3தீ |
மனாஸீ டாகிலேம் மாகே3ம் க3தீஸீ தூளணா நஸே ||10||

அணூபாஸோனி ப்3ரஹ்மாண்டா3 யேவடா4 ஹோத ஜாதஸே |
தயாஸீ துளணா கோடே2ம் மேருமந்தா3ர தா4குடேம் ||11||

ப்3ரஹ்மாண்டா3போ4வதே வேடே4 வஜ்ரபுச்சே2ம் கலும் ஶகே |
தயாஸீ துளணா கைஞ்சீ ப்3ரஹ்மாண்டீ3ம் பாஹதாம் நஸே ||12||

ஆரக்த தே3கி2லேம் டோ3ளாம் க்3ராஸிலேம் ஸூர்யமண்ட3லா |
வாட4தாம் வாட4தாம் வாடே4 பே4தி3லேம் ஶூன்யமண்ட3லா ||13||

4னதா4ன்ய பஶுவ்ருத்3தி4 புத்ரபௌத்ர ஸமக்3ரஹீ |
பாவதீ ரூபவித்3யாதி3 ஸ்தோத்ரபாடே2ம் கரூநியாம் ||14||

பூ4தப்ரேதஸமந்தா4தி3 ரோக3வ்யாதி4 ஸமஸ்தஹீ |
நாஸதீ தூடதீ சிந்தா ஆநம்தே3 பீ4மத3ர்ஶநேம் ||15||

ஹே த4ரா பந்த4ரா ஶ்லோகீ லாப4லீ ஶோப4லீ ப4லீ |
த்3ருட4தே3ஹோ நி:ஸந்தே3ஹோ ஸங்க்2யா சந்த்3ரகலாகு3ணேம் ||16||

ராமதா3ஸீம் அக்3ரக3ண்யூ கபிகுலாஸி மண்ட3ணூ |
ராமரூபீ அந்தராத்மா த3ர்ஶநே தோ3ஷ நாஸதீ ||17||

|| இதி ஶ்ரீ ராமதா3ஸக்ருதம் ஸங்கட நிரஸனம் நாம ஶ்ரீ மாருதி ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||


|| ஸ்ரீராம ஜயராம ஜய ஜய ராம ||

 

ஆஞ்சநேய ஸ்வாமி புகழ் வாழ்க

காற்று ஈன்ற காவியமே எம்மை காத்தருள்வாய்
நம்பினோம் நாவரசை நாங்களே
+