home-vayusutha: ஸ்லோகம் கோவில்கள் கட்டுரைகள்
boat

வாயு சுத:          ஸம்ஸ்கிருத ஸ்லோகங்கள் தமிழ் எழுத்தில்


ஶ்ரீ ஹநுமத்கவசம்

| ஶ்ரீ ஹநுமத்கவசம் |


ஶ்ரீ க3ணேஶாய நம:|

ௐஅஸ்ய ஶ்ரீஹநுமத்கவசஸ்ய ராமசந்த்3ர ருஷி:| அநுஷ்‍டுப்ச2ந்த3: ஶ்ரீ ஹநுமான்தே3வதா| மாருதாத்மஜேதி பீ3ஜம்|
அஞ்‍ஜநீஸூநுரிதிஶக்தி:|
ஆத்மன: ஸகலகார்ய ஸித்34ய்‍ர்தே2 ஜபே விநியோக3:|
ௐ ஹநுமதே அங்‍கு3ஷ்‍டா2ப்4யாம் நம:|
ௐ பவநாத்மஜாய தர்ஜநீப்4யாம் நம:|
ௐ அக்ஷபத்3‍மாய மத்4யாமாப்4யாம் நம:|
ௐ விஷ்ணுப4க்‍தாய அனாமிகாப்4யாம் நம:|
ௐ லம்காவிதா3ஹகாய கனிஷ்‍ட2காப்4யாம் நம:|
ௐ ஶ்ரீ ராமகிங்கராய கரதலகர ப்ருஷ்‍டா2ப்4யாம் நம:||

|| அத2 த்4யானம்||
த்4யாயேத்3பா3லதி3வாகரத்3யுதிநிப4ம் தே3வாரித3ர்பாபஹம்|
தே3வேந்த்3ரப்ரமுகை2: ப்ரஶம்ஸியஶஶம் தே3தீ3ப்யமாநம் ருசா||

ஸுக்3ரீவாதி3 ஸமஸ்தவானரயுதம் ஸுவ்யக்‍ததத்வப்ரியம்|
ஸன்ரக்‍தாருணலோசனம் பவநஜம் பீதாம்ப3ராலம்க்ருதம்||

வஜ்ராங்க3ம் பிங்க3லேஶாட4யம் ஸ்வர்ணகுண்ட3லமண்டி3தம்|
நியுத்34முபஸம்க்ரம்ய பாராவாரபராக்ரமம்||

வாமஹஸ்தே க3தா3யுக்‍தம் பாஶஹஸ்தம் கமண்ட3லும்|
ஊர்த்4வத3க்ஷிணதௌ3ர்த3ண்ட3ம் ஹநுமந்தம் விசிந்தயேத்||

ஸ்ப2டிகாப4ம் ஸ்வர்ணகாந்திம் த்3வீபு4ஜம் ச க்ருதாஞ்‍ஜலிம்|
குண்ட3லத்3வய ஸம்ஶோபி4 முகா2ம்பு3ஜ ஹரிம் ப4ஜேத்||

ஹநுமான்பூர்வத: பாது த3க்ஷிணே பவநாத்மஜ2:|
பாது ப்ரதீச்யாமக்ஷக்4ன: பாது ஸாக3ரபாரக3:||

உதீ3ச்யாமுர்த்4வக3: பாது கேஶரீப்ரியநந்த3ன|
4ஸ்தாத்3விஷ்ணுப4க்‍தஶ்ச பாது மத்4யே ச பாவநி:||

அவான்தரதி3ஶ: பாது ஸீதாஶோக விநாஶந:|
லங்காவிதா3ஹக: பாது ஸர்வாத்3‍ப்4யோ நிரந்தரம்||

ஸுக்3ரீவஸ்சிவ: பாது மஸ்தகம் வாயுநந்த3ன|
பா4லம் பாது மஹாவீரோ ப்4ருவோர்மத்4யே நிரந்தரம்||

நேத்ரே சா2யாபஹாரீ ச பாது ந: ப்‍லவகே3ஶ்வர:|
கபோலௌ கர்ணம்மூலே ச பாது ஶ்ரீராம கிங்கர:||

நாஸாக்3ர மஞ்‍ஜனீ ஸூநு: பாது வக்‍த்ரம் கபீஶ்வர:|
பாது கண்‍டே2 தை3த்யாரி: ஸ்கந்தௌ4 பாது ஸுரார்சித:||

பு4ஜௌ பாது மஹாதேஜா: கரௌ து சரணாயுத4:|
நகா2ந்‍நகா2யுத4: பாது கக்ஷௌ பாது கபீஶ்வர:||

வக்ஶௌ முத்3ராபஹாரீ ச பார்ஶ்வே பாது பு4ஜாயுத4:|
லங்‍கா விப4ஞ்‍ஜக: பாது ப்ருஷ்‍ட2தே3ஶே நிரந்தரம்||

நாபி4ம் ச ராமதூ3தஶ்ச கடிம் பாத்வநிலாத்மஜ:|
கு3ஹ்‍யம் பாது கபீஶஸ்து கு3ல்பௌ2 பாது மஹாப3ல:||

அசலோத்3தா4ரக: பாது பாதௌ3 பா4ஸ்கரஸந்‍நிப4:|
அம்கா3ன்யமித ஸத்வாட்4‍ய: பாது பாதா3ம்கு3லீ: ஸதா3||

ஸர்வாங்‍கா3னி மஹாஶூர: பாது ரோமாணி சாத்மவான்|
ஹநுமத்கவசம் யஸ்து படே2த்3 வித்3வான் விசக்ஷண:|
ஸ ஏவ புருஷஶ்ரேஷ்‍டோ2 பு4க்‍தி முக்‍தி ச விந்த3தி||

த்ரிகாலமேககாலம் வா படே2ன்மாஸத்ரயம் புன:|
ஸர்வாரிஷ்‍டம் க்ஷணேஜித்வா ஸ புமாந ப்ரியமாப்‍நுயாத்||

அர்த4ராத்ரௌ ஜலே ஸ்தி2த்வா ஸப்‍தவாரம் படே2த்3யதி3|
க்ஷயாபஸ்மாரகுண்‍டா2தி3தாபஜ்வர நிவாரணம்||

அஶ்வத்த2மூலேऽர்கவாரே ஸ்தி2த்வா பட2தி ய: புமான்|
ஸ ஏவ ஜயமாப்‍நோதி ஸஞ்க்3ராமேஷ்வப4யம் ததா2||

ய: கரே தா4ரயேன்‍நித்யம் ஸர்வான்காமாநவாப்‍நுயாத்|
லிகி2த்வா பூஜயேத்3யஸ்து தஸ்ய க்3ரஹப4யம் ஹரேத்||

காராக்3ருஹே ப்ரயாணே ச ஸங்க்3ராமே தே3ஶவிப்‍லவே|
ய: படே2த்3‍ஹநுமத்கவசம் தஸ்ய நாஸ்தி ப4யம் ததா2||

யோ வாராம் நிதி4மல்பபல்வலமிவோல்‍லம்க்4ய ப்ரதாபான்வித|
வைதே3ஹீ க4நதல்பஶோகஹரணோ வைகுண்‍ட24க்தப்ரிய:||

அக்ஷாத்3யுர்ஜிதராக்ஷஸேஶ்வர மஹாத3ர்பாபஹாரீ ரணே|
ஸோऽயம் வாநரபுங்‍க3வோऽவது ஸதா3 சாஸ்மான்ஸமீராத்மஜ:||

|| இதி ஶ்ரீ ப்3ரஹ்மாண்ட3புராணே அக3ஸ்த்யநாரத3ஸம்வாதே3 ஶ்ரீராமசந்த்3ரப்ரோவதம் ஹநுமத்கவசம் ஸம்பூர்ணம் ||

 

ஆஞ்சநேய ஸ்வாமி புகழ் வாழ்க

காற்று ஈன்ற காவியமே எம்மை காத்தருள்வாய்
நம்பினோம் நாவரசை நாங்களே
+