home-vayusutha: ஸ்லோகம் கோவில்கள் கட்டுரைகள்
boat

வாயு சுத:          ஸம்ஸ்கிருத ஸ்லோகங்கள் தமிழ் எழுத்தில்


ஹநுமத்3 பு4ஜங்க3 ப்ரயாதஸ்தோத்ரம்

| ஹநுமத்3 பு4ஜங்க3ம் |


அத2 ஸ்தோத்ரம் ।

ப்ரபந்நாநுராக3ம் ப்ரபா4காஞ்சநாங்க3ம்
ஜக3த்3பீ4திஶௌர்யம் துஷாராத்3ரிதை4ர்யம் ।
த்ருʼணீபூ4தஹேதிம் ரணோத்3யத்3விபூ4திம்
4ஜே வாயுபுத்ரம் பவித்ராப்தமித்ரம் ||1||

4ஜே ராமரம்பா4வநீ நித்யவாஸம்
4ஜே பா3லபா4நு ப்ரபா4சாருபா4ஸம் |
4ஜே சந்த்3ரிகாகுந்த3 மந்தா3ரஹாஸம்
4ஜே ஸந்ததம் ராமபூ4பால தா3ஸம் ||2||

4ஜே லக்ஷ்மண-ப்ராணரக்ஷாதித3க்ஷம்
4ஜே தோஷிதாநேக கீ3ர்வாணபக்ஷம் |
4ஜே கோ4ரஸங்க்3ராம ஸீமாஹதாக்ஷம்
4ஜே ராமநாமாதி ஸம்ப்ராப்தரக்ஷம் ||3||

கராலாட்ட ஹாஸம் க்ஷிதிக்ஷிப்தபாத3ம்
4நக்ராந்த ப்4ருʼங்க3ம் கடிஸ்தோ2ரு ஜங்க4ம் |
வியத்3வ்யாப்தகேஶம் பு4ஜாஶ்லேஷிதாஶ்மம்
ஜயஶ்ரீ ஸமேதம் ப4ஜே ராமதூ3தம் ||4||

சலத்3வாலகா4தம் ப்4ரமச்சக்ரவாலம்
கடோ2ராட்டஹாஸம் ப்ரபி4ந்நாப்3ஜஜாண்ட3ம் |
மஹாஸிம்ஹநாதா3 த்3விஶீர்ணத்ரிலோகம்
4ஜே சாஞ்ஜநேயம் ப்ரபு4ம் வஜ்ரகாயம் ||5||

ரணே பீ4ஷணே மேக4நாதே3 ஸநாதே3
ஸரோஷே ஸமாரோபிதே ஶிலாவ்ருஷ்டி முக்3ராம் |
2கா3நாம் க4நாநாம் ஸுராணாம் ச மார்கே3
நடந்தம் வஹந்தம் ஹநூமந்த மீடே3 ||6||

கநத்3ரத்ந ஜம்பா4ரி த3ம்போ4ளிதா4ரம்
கநத்33ந்த நிர்தூ4த காலோக்3ர த3ந்தம் |
பதா3கா4தபீ4தாப்3தி4 பூ4தாதி3வாஸம்
ரணக்ஷோணித3க்ஷம் ப4ஜே பிங்க3ளாக்ஷம் ||7||

மஹாக்3ராஹபீடா3ம் மஹோத்பாதபீடா3ம்
மஹாரோக3பீடா3ம் மஹாதீவ்ரபீடா3ம் ।
ஹரத்யாஶு தே பாத3பத்3மாநுரக்தோ
நமஸ்தே கபிஶ்ரேஷ்ட2 ராமப்ரியோய: ||8||

ஸுதா4ஸிந்து4முல்லங்க்4ய நாகப்ரதீ3ப்த:
ஸுதா4சௌஷதீ3ஸ்தா: ப்ரகு3ப்தப்ரபா4வம் ।
க்ஷணத்3ரோணஶைலஸ்ய ப்ருஷ்டே ப்ரரூடா:
த்3வயா வாயுஸூநோகிலாநீயு த3க்தா: ||9||

ஸமுத்3ராந் தரங்கா3தி3 ரௌத்3ரம் விநித்3ரம்
விலங்க்4யோரு ஜங்க4ஸ்துதாऽமர்த்யஸங்க4: ।
நிராதங்கமாவிஶ்ய லங்காம் விஶங்கோ
4வாநேந ஸீதாதி ஶோகாபஹாரீ ||10||

மஹாயோகி3நோ ப்3ரஹ்மருத்3ராத3யோ வா
ந ஜாநந்தி தத்த்வம் நிஜம் ராக4வஸ்ய |
கத2ம் ஜ்ஞாயதே மாத்3ருʼஶே நித்யமேவ
ப்ரஸீத3 ப்ரபோ4 வாநரேந்த்3ரோ நமஸ்தே ||11||

நமஸ்தே மஹாஸத்த்வவாஹாய துப்4யம்
நமஸ்தே மஹாவஜ்ர தே3ஹாய துப்4யம் |
நமஸ்தே பரீபூ4த ஸூர்யாய துப்4யம்
நமஸ்தே க்ருʼதமர்த்ய கார்யாய துப்4யம் ||12||

நமஸ்தே ஸதா3 ப்3ரஹ்மசர்யாய துப்4யம்
நமஸ்தே ஸதா3 வாயுபுத்ராய துப்4யம் |
நமஸ்தே ஸதா3 பிங்க3ளாக்ஷாய துப்4யம்
நமஸ்தே ஸதா3 ராமப4க்தாய துப்4யம் ||13||

|| ப2லஶ்ருதி: ||
ஹநுமத்3பு4ஜங்க3ப்ரயாதம் ப்ரபா4தே
ப்ரதோ3ஷேऽபி வா சார்த4ராத்ரேऽப்ய மர்த்ய: |
பட2ந் நஶ்நதோऽபி ப்ரமுக்தாக4ஜாலம்
ஸதா3 ஸர்வதா3 ராமப4க்திம் ப்ரியாதி ||14||

|| இதி ஶ்ரீமதா3ஞ்ஜநேய பு4ஜங்க3ப்ரயாதஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

 

ஆஞ்சநேய ஸ்வாமி புகழ் வாழ்க

காற்று ஈன்ற காவியமே எம்மை காத்தருள்வாய்
நம்பினோம் நாவரசை நாங்களே
+