home-vayusutha: ஸ்லோகம் கோவில்கள் கட்டுரைகள்
boat

வாயு சுத:          ஸம்ஸ்கிருத ஸ்லோகங்கள் தமிழ் எழுத்தில்


ஶ்ரீஆஞ்சநேய கவசம்

| ஶ்ரீராமவிரசிதம் |


|| ஶ்ரீஆஞ்சநேயகவசம் ||

அஸ்ய ஶ்ரீஹநுமத்கவச ஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீராமசந்த்3ரருஷி: கா3யத்ரீச்ச2ந்த3:|
ஶ்ரீஹநூமான் பரமாத்மா தே3வதா|
மாருதாத்மஜ இதி பீ3ஜம்|
அஞ்ஜநாஸூநுரிதி ஶக்தி:|
ஶ்ரீராமதூ3த இதி கீலகம்|
மம மனஸாபீ4ஷ்‍டஸித்3த்4யர்தே2 ஜபே விநியோக3:||

ஶ்ரீராமசந்த்3ர உவாச - ஹநுமான் பூர்வத: பாது த3க்ஷிணே பவநாத்மஜ:|
ப்ரதீச்யாம் பாது ரக்ஷோக்4‍ன: ஸௌம்யாம் ஸாக3ரதாரண:||

ஊர்த்4வே மே கேஸரீ பாது விஷ்ணு ப4க்தஸ்து மேஹ்யத4:|
லங்காவிதா3ஹக: பாது ஸர்வாபத்3ப்4யோ நிரந்தரம்||

ஸுக்3ரீவ ஸசிவ: பாது மஸ்தகே வாயுநந்த3ன:|
பா2லம் பாது மஹாவீர: ப்4ருவோர்மத்4யே நிரந்தரம்||

நேத்ரே சா2யாபஹாரீ ச பாது மாம் ப்லவகே3ஶ்வர:|
கபோலௌ கர்ணமூலே து பாது மே ராமகிங்கர:||

நாஸாயாமஞ்சனாஸூநு: பாது வக்‍த்ரம் ஹரீஶ்வர:|
பாது கண்ட2ஞ்ச தை3த்யாரி: ஸ்கந்தௌ4 பாது ஸுரார்சித:||

பு4ஜௌ பாது மஹாதேஜா: கரௌ து சரணாயுத4:|
நகா2ன் ‍நகா2யுத4: பாது குக்ஷௌ பாது கபீஶ்வர:||

வக்ஷோ முத்3ராபஹாரீ ச பாது பார்ஶ்வே மஹாபு4ஜ:|
ஸீதா ஶோகப்ரஹர்தா ச ஸ்தநௌ பாது நிரந்தரம்||

லங்காப4யங்கர: பாது ப்ருஷ்‍ட2தே3ஶே நிரந்தரம்|
நாபி4ம் ஶ்ரீராமசந்த்3ரோ மே கடிம் பாது ஸமீரஜ:||

கு3ஹ்‍யம் பாது மஹாப்ராஜ்ஞ: ஸக்தி2னீ ச ஶிவப்ரிய:|
ஊரூ ச ஜாநுனீ பாது லங்கா-ப்ராஸாத34ஞ்சன:||

ஜங்கே4 பாது கபிஶ்ரேஷ்‍ட2: கு3ல்ப2ம் பாது மஹாப3ல:|
அசலோத்3தா4ரக: பாது பாதௌ3 பா4ஸ்கர ஸந்‍நிப4:||

அங்கா3ன்யமிதஸத்த்வாட்4ய: பாது பாதா3ங்கு3ளீஸ்ஸதா3|
ஸர்வாங்கா3நி மஹாஶூர: பாது ரோமாணி சாத்மவான்||

ஹநூமத் கவசம் யஸ்து படே2த்3 வித்3வான் விசக்ஷண:|
ஸ ஏவ புருஷஶ்ரேஷ்‍ட2: பு4க்திம் முக்திஞ்ச விந்த3தி||

த்ரிகாலமேககாலம் வா படே2ன் மாஸத்ரயம் நர:|
ஸர்வான் ரிபூன் க்ஷணாஜ்‍ஜித்வா ஸ புமான் ஶ்ரியமாப்‍நுயாத்||

அர்த4ராத்ரௌ ஜலே ஸ்தி2த்வா ஸப்‍தவாரம் படே2த்3யதி3|
க்ஷயாபஸ்மார குஷ்‍டா2தி3 தாபத்ரய நிவாரணம்||

அஶ்வத்த2மூலேऽர்கவாரே ஸ்தி2த்வா பட2தி ய: புமான்|
அசலாம் ஶ்ரியமாப்‍நோதி ஸங்க்3ராமே விஜயீ ப4வேத்||

ஸர்வரோகா3: க்ஷயம் யாந்தி ஸர்வஸித்3தி4ப்ரதா3யகம்|
ய: கரே தா4ரயேந்நித்யம் ராமரக்ஷா ஸமன்விதம்||

ராமரக்ஷாம் படே2த்3யஸ்து ஹநூமத்கவசம் வினா|
அரண்யே ருதி3தம் தேநன ஸ்தோத்ரபாட2ஞ்ச நிஷ்‍ப2லம்||

ஸர்வ து3:க24யம் நாஸ்தி ஸர்வத்ர விஜயீ ப4வேத்|
அஹோராத்ரம் படே2த்3யஸ்து ஶுசி: ப்ரயதமானஸ:||

முச்யதே நாத்ர ஸந்தே3ஹ: காராக்3ருஹக3தோ நர:|
பாபோபபாதகான் மர்த்ய: முச்யதே நாத்ர ஸம்ஶய:||

யோ வாராந்நிதி4 மல்ப பல்வலமிவோல்லங்க்4ய ப்ரதாபான்விதோ
வைதே3ஹீ க4ன ஶோக தாபஹரணோ வைகுண்ட24க்தப்ரிய:|
அக்ஷாத்3யூர்ஜித ராக்ஷஸேஶ்வர மஹாத3ர்பாபஹாரீ ரணே
ஸோऽயம் வாநரபுங்க3வோऽவது ஸதா3 சாஸ்மான் ஸமீராத்மஜ:||

|| இதி ஶ்ரீராமவிரசிதம் ஶ்ரீஆஞ்சநேய கவசம் ஸம்பூர்ணம்||

 

ஆஞ்சநேய ஸ்வாமி புகழ் வாழ்க

காற்று ஈன்ற காவியமே எம்மை காத்தருள்வாய்
நம்பினோம் நாவரசை நாங்களே
+