home-vayusutha: ஸ்லோகம் கோவில்கள் கட்டுரைகள்
boat

வாயு சுத:          ஸம்ஸ்கிருத ஸ்லோகங்கள் தமிழ் எழுத்தில்


ஶ்ரீஹநுமத3ஷ்டகம்

| மது4ஸூத3னாஶ்ரம ஶிஷ்யாச்யுத விரசிதம் |


ஶ்ரீஹநுமதே நம:

ஶ்ரீரகு4ராஜ பதா3ப்3ஜ நிகேதன பங்கஜலோசன மங்க3லராஶே|
சண்ட3மஹாபு4ஜ த3ண்ட3ஸுராரி விக2ண்ட3ன பண்டி3த பாஹி த3யாளோ||
பாதகினம் ச ஸமுத்34ர மாம் மஹதாம் ஹி ஸதாமபி மானமுதா3ரம்|
த்வாம் ப4ஜதோ மன தே3ஹி த3யாத4ன ஹே ஹநுமத்ஸ்வ பதா3ம் பு3ஜ தா3ஸ்யம்|| 1

ஸம்ஸ்ருதி தாப மஹா-நல த3க்34தநூருஹமர்மதனோ ரதிபே3லம்|
புத்ர த4னஸ்வ ஜநாத்ம க்3ருஹாதி3 ஷு ஸக்தமதே-ரதி கில்வி-ஷ-மூர்த்தி:||
கேன சித3ப்ய மலேன புராக்ருத புண்யஸு புஞ்ஜல-வேன விபோ4 வை|
த்வாம் ப4ஜதோ மன தே3ஹி த3யாத4ன ஹே ஹநுமத்ஸ்வ பதா3ம் பு3ஜ தா3ஸ்யம்|| 2

ஸம்ஸ்ருதி கூப மனல்ப மத்3யோநி நிதா34நிதா3ன மஜஸ்த்ர மஶேஷம்|
ப்ராப்ய ஸுது3:க2 ஸஹஸ்ர பு4ஜங்க3 விஷைக ஸமாகுல ஸர்வதநோர்மே||
கோ4ர மஹா-க்ருப நாயத3மேவ க3தஸ்ய ஹரே பதிதஸ்ய ப4வாவ்தௌ4|
த்வாம் ப4ஜதோ மன தே3ஹி த3யாத4ன ஹே ஹநுமத்ஸ்வ பதா3ம் பு3ஜ தா3ஸ்யம்|| 3

ஸம்ஸ்ருதி ஸின்து4விஶால கரால மஹா-ப3ல காலஜ2ஷக்3ர-ஸநார்தம்|
வ்யக்3ர ஸமக்3ர தி4யம் க்ருபணம் ச மஹா-மத3னக்ர ஸுசக்ரஹ்ருதாஸும்||
கால மஹாரஸநோர்மி நிபீடி3 தமுத்34ர தீ3னமனன்யக3திம் மாம்|
த்வாம் ப4ஜதோ மன தே3ஹி த3யாத4ன ஹே ஹநுமத்ஸ்வ பதா3ம் பு3ஜ தா3ஸ்யம்|| 4

ஸம்ஸ்ருதி கோ4ர மஹா-க3ஹனே ச ரதோ மணிரஞ்ஜிதபுண்யஸுமூர்தே:|
மன்மத2பீ4கரகோ4ர மஹோக்3ர ம்ருக3ப்ரவரார்தி3 தகா3த்ர ஸுஸந்தே4||
மத்ஸரதாப விஶேஷநி-பீட்3தி வாஹ்யமதேஶ்ச கத2ஞ்சித3மேயம்|
த்வாம் ப4ஜதோ மன தே3ஹி த3யாத4ன ஹே ஹநுமத்ஸ்வ பதா3ம் பு3ஜ தா3ஸ்யம்|| 5

ஸம்ஸ்ருதி வ்ருக்ஷ மநேகஶதாக4நிதா3ன மந்த விகர்ம ஸுஶாக2ம்|
து3:க22லம் கரணாதி3 பலாஶ மநம்க3 ஸுபுஷ்ப மசிந்த்ய ஸுமூலம்||
தம் ஹ்யதி4ருஹ்ய ஹரே பதிதம் ஶரணாக3தமேவ விமோசய மூட்டம்|
த்வாம் ப4ஜதோ மன தே3ஹி த3யாத4ன ஹே ஹநுமத்ஸ்வ பதா3ம் பு3ஜ தா3ஸ்யம்|| 6

ஸம்ஸ்ருதி பந்நக3 வக்த்ர ப4யங்கர த3ம்ஷ்ட்ர மஹா-விஷத்த334 ஶரீரம்|
ப்ராண விநிர்க3ம்பீ4திஸமாகுல மந்த4-மநாத2 மதீவ வ விஸண்ணம்||
மோஹ மஹாகுஹரே பதிதம் த3யயோத்34ர் மாமஜிதேந்த்3ரியகாமம்|
த்வாம் ப4ஜதோ மன தே3ஹி த3யாத4ன ஹே ஹநுமத்ஸ்வ பதா3ம் பு3ஜ தா3ஸ்யம்|| 7

இந்த்3ரிய நாமக சௌரக3 ணைர்ஹ்ருத தத்வவிவேக மஹாத4னராஶிம்|
ஸம்ஸ்ருதிஜால நிபாதி தமேவ மஹா-வலிபி4ஶ்ச விக2ம்டி3த காயம்||
த்வத்பத்3 பத்3ஸமநுத்தமமஶ்ரிதமாஶு கபீஶ்வர பாஹி க்ருபாளோ|
த்வாம் ப4ஜதோ மன தே3ஹி த3யாத4ன ஹே ஹநுமத்ஸ்வ பதா3ம் பு3ஜ தா3ஸ்யம்|| 8

ப்3ரஹ்ம-மருத்3-க3ண ருத்3ர மஹேந்த்3ர கிரீட ஸுகோடி ல ஸத்பத3 பீட2ம்|
தா3ஶரதி2ம் ஜயதி க்ஷிதிமண்ட3ல ஏஷ நிதா4ய ஸதை3வ ஹ்ருத3ப்3ஜே||
தஸ்ய ஹநூமத ஏவ ஶிவங்கரமஷ்டகமேதத3 நிஷ்ட ஹரம் வை|
ய: ஸததம் ஹி படே2த் ஸ நரோ லப4தேऽச்யுத ராமபதா3ப்3ஜ நிவாஸம்|| 9

|| இதி ஶ்ரீ மது4ஸூத3நாஶ்ரம ஶிஷ்யாச்யுத விரசிதம் ஶ்ரீமத்3ஹநுமத3ஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ||

 

ஆஞ்சநேய ஸ்வாமி புகழ் வாழ்க

காற்று ஈன்ற காவியமே எம்மை காத்தருள்வாய்
நம்பினோம் நாவரசை நாங்களே
+