home-vayusutha: ஸ்லோகம் கோவில்கள் கட்டுரைகள்
boat

7

வாயு சுத:          ஸம்ஸ்கிருத ஸ்லோகங்கள் தமிழ் எழுத்தில்


ஸ்ரீ ஆஞ்சநேய ஸ்தோத்திரம்

ஸ்ரீமத் உமா மஹேஸ்வர சம்வாதம்

ஏகதா சுக மாசீனாம், சங்கரம் லோக சங்கரம் பப்ரஸ்ச
கிரிஜா காந்தம், கர்ப்பூரதவளம் சிவம்

ஸ்ரீ பார்வதி உவாச:

தேவதேவ மஹா தேவ லோகநாத ஜகத்ப்ரபோ
சோகாகுலானாம் லோகானாம் கேனரஷா: பவோர்தருவாய்

ஸ்ரீ ஈஸ்வர உவாச:

லோகானாம் ஹிதகாம், யாயா விபீஷணாய
ராமேண ப்ரேம்ணாத தஞ்சயத்புரா,
கவசம் கபிநாதஸ்ய வாயு புத்ரஸ்ய தீமத:
குஸ்யந்ததே ப்ரவஷ்யாமி விசேஷாம் ஸ்ருணுசுந்தரி
தப்தகாஞ்சன சங்காசம், நானாரத்ன விபூஷிதம்,
உத்யத் பாலார்க் வதனம் த்ரிநேத்ரம் குண்டலோஜ்வலம்
மௌஞ்சி கௌபீன சம்யுக்தாம்
ஹேம யக்ஞோபவீதினம்
பிங்களாக்ஷம் மஹா காயம்
டங்கசை லேந்த்ர தாரிணம்

சிகா நிக்ஷிப்த, வாலாக்ரம்
மேருசைலாக்ர சமஸ்திதம்
மூர்த்தி த்ரையாத் மகம் பீனம்
மஹாவீரம் மஹாஹனும்

ஹனுமந்தம், வாயுபுத்ரம் நமாமி
ப்ரம்மசாரிணம்,
த்ரிமூர்த்தி யாத்மகம், ஆத்மஸ்தம்
ஜபாகுசும் சன்னிபம்

நானா பூஷண சம்யுக்தம்
ஆஞ்சனேயம் நாமம் யஹம்
பஞ்சக்ஷரஸ்திதம் தேவம்
நீல நிரத சன்னிபம்

பூஜிதம் சர்வதேவைஸ்ச
ராக்ஷஸாந்தம் நாமம் யஹம்
அசலத்யுதி சங்காசம்
சர்வாலங்கார பூஷிதம்

தப்தஸ்வர்ணமயம் தேவம்
ஹரித்ராபம் சுரார்ச்சிதம்
சுந்தரம் சாப்ஜ நயனம்
த்ரிநேத்ரம், தம் நாமம் யஹம்

அஷ்டாக்ஷர அதிபம் தேவம்
ஹீரவர்ணம் சமுஜ் வலம்
நமாமி ஜனதா வந்த்யம்
லங்கா ப்ராஸாத பஞ்ஜனம்

அதஸீ பஷ்ப சங்காசம்
தசவர்ணாத் மஹம் விபும்
ஜடா தரம் சதுர் பாஹூம்
நமாமி கபி நாயகம்

தவாதசாக்ஷ மந்த்ரஸ்ய
நாயகம் குந்த தாரிணம்
அங்கு சஞ்சத தானஞ்ச
கபிவீரம் நாமம் யஹம்

த்ரயோத சாக்ஷர யுகம்
சீதா துக்க நிவாரணம்
பீத வர்ணம் லஸத் காயம்
பஜே சுக்ரீவ மந்திரிணம்

மாலா மந்த்ராத் மஹம் தேவம்
சித்ரவர்ணம் சதுர் புஜம்
பாசாங்குசா, பயகரம்
த்ருதடங்கம் நமாம் யஹம்

ஸுரா சுரக்கணைஹி சர்வைஹி
சம்ஸ்துதம், ப்ரணமாம் யஹம்
ஏவம், த்யாயோன், னரோன்னித்யம்
சர்வ பாபை பரமுச்யதே

ப்ராப்னோத், சிந்திதம் கார்யம்
சீக்ரமேவ நஸம்ஸய:
அஷ்டாம் யாவா சதுர்தஸ்யாம்
அர்க்க வாரே விசேஷத:

ஸந்தயா பூஜாம், ப்ராகுர்பீத
த்வாதஸ் யாஞ்ச விசேஷத:
அர்க்கமூலேனகுர் பீத
ஹனூமத் ப்ரிதிமாம் சுதி:

பூஜையேத் தத்ர வித்வான்
ரக்த வஸ்த்ரேண வேஷ்டயத:
மாம் பஸ்ய பஸ்ய ஹனு மன்னு
நிஜத்ருஷ்டி பாதை:

மாம் ரக்ஷரக்ஷ, பரிதோரிபூன்
துக்க வர்க் காத்
வஸ்யாம் குரு த்ரி ஜகதீம்
வசுதாதிபானாம்
மேதேஹிதேஹிமஹதீம்
வசுதாம் ஸ்ரியஞ்ச

ஆபத்பயோ: ரக்ஷசர்வத்ரா
ஆஞ்சனேய நமோஸ்துதே

பந்தனம், சிந்திமே நித்யம்
கபீ வீர நமோஸ்துதே

துஷ்டரோகான் ஹனஹன
ரமா ப்ரிய நமோஸ்துதே

உச்சாடயரிபூன் சர்வான்
மோஹனம் குருபூ புஜாம்

வித்வேஷ்ணாம் மாரய க்ஷவம்
த்ரிமுர்த்தயாதமஹம் ஸர்வதா

சஞ்சீவ பாவதோத் தார
மனோ துக்க நிவாரய

கோரான் உபத் ரவான் ஸர்வான்
நாஸய அக்ஷ அசுராந்தக:

ஏவம்த்வாக்ஷ்வா ஹனுமந்தம் நரஸ் ரத்தாச மன்வித:
புத்ர பௌத்ராதி சஹித சர்வசௌக்ய மவாப்ணுயாத்

 

ஆஞ்சநேய ஸ்வாமி புகழ் வாழ்க

காற்று ஈன்ற காவியமே எம்மை காத்தருள்வாய்
நம்பினோம் நாவரசை நாங்களே
+