home-vayusutha: ஸ்லோகம் கோவில்கள் கட்டுரைகள்
boat

வாயு சுத:          ஸம்ஸ்கிருத ஸ்லோகங்கள் தமிழ் எழுத்தில்


ஶ்ரீ ஹநுமத்ஸ்தோத்ரம்

லாங்‍கூ3லம்ருஷ்‍ட்வியத3ம்பு3தி4மத்4யமார்க3
முத்பலுத்ய யான்தமமரேந்த்3ரமுதோ3 நிதா3னம்|
ஆஸ்ப2லிதஸ்வகபு4ஜஸ்பு2டிதாத்3ரிகாண்ட3ம்
த்3ராட்3‍மைதி2லீ நயனநந்த3நமத்3ய வந்தே3|| 01

மத்4யேநிஶாப3ரமஹாப4யது3ர்விஷஹ்மம்
கோ4ராத்3து4தவ்ரதமியம் யத33ஶ்‍சசார|
பத்யே தத3ஸ்ய ப3ஹுதா4பரிணாமதூ3தம்
ஸீதாபுரஸ்க்ருததநும் ஹநுமன்தமீடே3|| 02

ய: பத3பங்‍கஜயுக3ம் ரகு4நாத2பத்‍ன்யா
நைராஶ்‍யரூஷிதவிரக்தமபி ஸ்வராகை3:|
ப்ராகே3வ ராகி3 வித3தே43ஹு வந்த3மாநோ
வந்தே3ऽஞ்‍ஜநாஜநுஷ்மேஶ் விஶேஷதுஷ்‍ட்‍யை|| 03

தாஞ்‍ஜானகீ விரஹவேத3ன ஹேதுபூ4தான
த்3ராகா3கலய்ய ஸத3ஶோகவநீய வ்ருக்ஷான்|
லங்‍காலகானிவ க4நாநுத3பாடயத்3
ஸ்தம் ஹேமஸுந்த3ர கபிம் ப்ரணமாமி புஷ்‍ட்‍யை|| 04

கோ4ஷப்ரதித்4வநிதஶைலகு3ஹாஸஹஸ்ர
ஸம்ப்4ரான்தநாதி3த வலன்ம்ருக3நாத2 யூத2ம்|
அக்ஷக்ஷயக்ஷணவிலக்ஷிதராக்ஷஸேந்த்3
மிந்த்3ரம் கபீந்த்3ர ப்ருதநாவலயஸ்ய வந்தே3|| 05

ஹேலாவிலங்‍க4த மஹார்ணவமப்யமந்த3ம்
கூ4ர்ணத்3‍க3தா3விஹதி விக்ஷத ராக்ஷஸேஷு|
ஸ்வம்மோத3வாரிதி4மபாரமிவேக்ஷமாணம்
வந்தே3ऽஹமக்ஷயகுமாரகமாரகேஶம்|| 06

ஜம்பா4ரிஜித்ப்ரஸப4லம்பி4தபாஶப3ந்த4ம்
ப்3ரஹாநுரோத4மிவ தத்க்ஷணமுத்3வஹந்தம்|
ரௌத்3ராவதாரமபி ராவணதீ3ர்க4த்3ருஷ்‍டி
ஸங்‍கோசகாரணமுதா3ரஹரிம் ப4ஜாமி|| 07

3ர்போந்‍நமந்‍நிஶிசரேஶ்‍வரமூர்த4சஞ்ச
த்கோடீரசும்பி3 நிஜவிம்ப3முதீ3க்ஷ்ய ஹஷ்‍டம்|
பஶ்‍யன்தமாத்மபு4ஜயன்த்ரணபிஷ்யமாண
தத்காயஶோணிதநிபாதமபேக்க்ஷ வக்ஷ:|| 08

அக்ஷப்ரப்4ருத்யமரவிக்ரமவீரநாஶ
க்ரோதா4தி3வ த்3ருதமுத3ஞ்‍சித சந்த்3ரஹாஸாம்|
நித்3ராபிதாப்4ரக4நக3ர்ஜநகோ4ரகோ4ஷை:
ஸம்ஸ்தம்ப4யன் தமபி4நௌமி த3ஶாஸ்யமூர்திம்|| 09

ஆஶம்ஸ்யமானவிஜயம் ரகு4நாத2தா4
ஶம்ஸந்தமாத்மக்ருதபூ4ரிபராக்ரமேண|
தௌ3த்யே ஸமாக3மஸமந்வயமாதி3ஶந்தம்
வந்தே3 ஹரே: க்ஷிதிப்4ருத: ப்ருதநாப்ரதா4னம்|| 10

யஸ்யௌசிதீம் ஸமுபதி3ஷ்‍டவதோऽதி4புச்ச2ம்
3ம்பா4ந்தி4தாம் தி4யமபேக்ஷ்ய விவர்த4மான:|
நக்தஞ்‍சராதி4பதிரோஷஹிரண்யரேதா
லங்‍காம் தி34க்ஷுரபதத்தமஹம் வ்ருணோநி|| 11

க்ரந்த3ந்‍நிஶாசரகுலாம் ஜ்வலநாவலீடை4:
ஸாக்ஷாத்3 ‍க்3ருஹைரிவ ப3ஹி: பரிதே3வமாநாம்|
ஸ்தப்34ஸ்வபுச்ச2தடலக்3‍நக்ருபீடயோநி
3ந்த3ஹ்மமாநநக3ரீம் பரிகா3ஹமாநாம்|| 12

மூர்தைர்க்3ருஹாஸுபி4ரிவ த்3யுபுரம் வ்ரஜத்3பி4
வ்யோர்ம்‍நி க்ஷணம் பரிக3தம் பதகை3ர்ஜ்வலத்3பி4:|
பீதாம்ப3ரம் த34தமுச்ச்2ரிததீ3ப்‍தி புச்ச2ம்
ஸேநாம் வஹத்3விஹக3ராஜமிவாஹமீடே3|| 13

ஸ்தம்பீ44வத்ஸ்வகு3ருவாலதி4லக்3‍நவஹ்‍நி
ஜ்வாலோல்‍லலத்3‍த்4வஜபடாமிவ தே3வதுஷ்‍ட்‍யை|
வந்தே3 யதோ2பரி புரோ தி3வி த3ர்ஶயன்த
மத்3யைவ ராமவிஜயாஜிகவைஜயன்தீம்|| 14

ரக்ஷஶ்சயைகசிதகக்ஷகபூஶ்சிதௌ ய:
ஸீதாஶுசோ நிஜவிலோகநதோ ம்ருதாயா:|
தா3ஹம் வ்யதா4தி3வ தத3ந்த்யவிதே4யபூ4தம்
லாங்‍கூ3லத3த்தத3ஹநேந முதே3 ஸ நாऽஸ்து|| 15

ஆஶுத்34யே ரகு4பதிப்ரணயைகஸாக்ஷ்யே
வைதே3ஹராஜது3ஹிது: ஸரிதீ3ஶ்வராய|
ந்யாஸம் த3தா3நமிவ பாவகமாபதந்த
மப்3தௌ4 ப்ரப4ஞ்‍ஜநதநூஜநுஷம் ப4ஜாமி|| 16

ரக்ஷஸ்ஸ்வத்ருப்‍திருட3 ஶாந்தி விஶேஷஶோண
மக்ஷக்ஷயக்ஷணவிதா4நுமிதாத்மதா3க்ஷ்யம்|
பா4ஸ்வத்ப்ரபா4தரவிபா4னுப4ராவபா4ஸம்
லங்‍காப4யங்‍கரமமும் ப43வந்தமீடே3|| 17

தீர்த்வோத3தி4ம் ஜநகஜார்பிதமாப்ய சூடா3
ரத்னம் ரிபோரபி புரம் பரமஸ்ய த3க்3த்4வா|
ஶ்ரீராமஹர்ஷக3லத3ஶ்ர்‌வபி4ஷிச்யமானம்
தம் ப்3ரஹ்மசாரிவரவாநரமாஶ்ரயேऽஹம்|| 18

ய: ப்ராணவாயுஜநிதோ கி3ரிஶஸ்ய ஶாந்த:
ஶிஷ்யோऽபி கௌ3தமகு3ருர்முநிஶங்‍கராத்மா|
ஹருத்3யோ ஹரஸ்ய ஹரிவத்34ரிதாம் க3தோऽபி
தீ4தை4ர்யஶாஸ்த்ரவிப4வேऽதுலமாஶ்ரயே தம்|| 19

ஸ்கந்தே4ऽதி4வாஹ்ய ஜக3து3த்த்ரகீ3திரீத்யா
ய: பார்வதீஶ்ர்‌வரமதோஷயதா3ஶுதோஷம்|
தஸ்மாத3வாப ச வராநபராநவாப்யான்
தம் வாநரம் பரமவைஷ்ணவமீஶமீடே3|| 20

 

ஆஞ்சநேய ஸ்வாமி புகழ் வாழ்க

காற்று ஈன்ற காவியமே எம்மை காத்தருள்வாய்
நம்பினோம் நாவரசை நாங்களே
+