home-vayusutha: ஸ்லோகம் கோவில்கள் கட்டுரைகள்
boat

7

வாயு சுத:          ஸம்ஸ்கிருத ஸ்லோகங்கள் தமிழ் எழுத்தில்


ஶ்ரீ ஆஞ்சநேய கவசம்

ஹரி: ஓம்
ஏகதா ஸுகமாஸீனம் ஶங்கரம் லோகசங்கரம் |
பப்ரச்ச பார்வதீ பக்த்யா கர்பூரதவளம் ஶுபம் ||

ஸ்ரீ பார்வத்யுவாச-
பகவன் தேவதேவேஶ ஶம்போ ஶங்கர ஶாஸ்வத! |
மஹாதேவ ஜகன்னாத ஶிவ விஶ்வார்திஹாரக ||

ஸங்க்ராமே ஸங்கடே கோரே பூதப்ரேதாதிகே பயே |
துக்கதாவாக்னி ஸந்தப்தே பந்தனே வ்யாதி ஸங்குலே ||

தாரித்ர்யே மஹதி ப்ராப்தே குஷ்டரோகே ஜ்வரே ப்ரமே |
சாதுர்த்திகே ஸன்னிபாதே வாதே பித்தே கபே ததா |
ஶோகாகுலேஷு மர்த்யேஷு கேன ரக்ஷா பவேத் த்ருவம் ||

ஸ்ரீ ருத்ர உவாச -
ஶ்ருணு தேவி ப்ரவக்ஷ்யாமி லோகானம் ஹிதகாம்யயா |
விபீஷணாய ராமேண ப்ரேம்ணா தத்தம் ச யத்புரா ||

கவசம் கபிநாதஸ்ய வாயுபுத்ரஸ்ய தீமத: |
தத் குஹ்யம் ப்ரவக்ஷ்யாமி விஷேசாச் ச்ருணு ஸுந்தரி ||

உத்யதாதித்யஸங்காஶ முதாரபுஜவிக்ரமம் |
கந்தர்பகோடிலாவண்யம் ஸர்வவித்யாவிசாரதம் ||

ஸ்ரீ ராமஹ்ருதயானந்தம் பக்த கல்பமஹீருஹம் |
அபயம் வரதம் தோர்ப்யாம் கலயே மாருதாத்மஜம் ||

ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே ! |
ஸஹஸ்ரராம தத் துல்யம் ராமநாம வரானேனே ||

உல்லங்க்ய ஸித்தோ: ஸலிலம் ஸலீலம்
ய: ஶோகவஹ்னிம் ஜனகாத்மஜாயா: |
ஆதாய தேனைவ ததாஹ லங்காம்
நமாமி தம் ப்ராஞ்ஜலிராஞ்சனேயம் ||

மனோஜவம் மாருததுல்யவேகம்
ஜிதேந்த்ரியம் புத்திமதாம் வரிஷ்ட்டம் |
வாதாத்மஜம் வானரயூதமுக்யம்
ஸ்ரீ ராமதூதம் சி'ரஸா நமாமி ||

அஸ்ய ஸ்ரீஹநுமத் கவச ஸ்தோத்ர மஹா மந்த்ரஸ்ய,
ஸ்ரீராமசந்த்ரரிஷி:
வீர ஹனுமான் தேவதா,
அனுஷ்டுப்ச்சந்த:
ஸ்ரீராம தூத ஸ்ரீ ஆஞ்ஜநேய ப்ரீத்யர்த்தே ஸ்தோத்ர ஜபே வினியோக: ||

|| ஸ்தோத்ரம் ||

ஹனுமானஞ்ஜனாஸூனுர் வாயுபுத்ரோ மஹாபல: |
ராமேஷ்ட: பல்குணஸக: பிங்காக்ஷோ அமிதவிக்ரம: ||
உததிக்ரமணஶ்சைவ ஸீதாசோகவினாஶன: |
லக்ஷ்மணப்ராணதாதா ச தஶக்ரீவஸ்ய தர்பஹா ||

த்வாதஶைதானி நாமானி கபீந்த்ரஸ்ய மஹாத்மன: |
ஸ்வாபகாலே படேந்நித்யம் யாத்ராகாலே விசேஷத: ||

தஸ்யம்ருத்யுபயம் நாஸ்தி ஸர்வத்ர விஜயீ பவேத் |
ஸ்ப்பாடிகாபம் ஸ்வர்ண காந்திம் த்விபுஜம் ச க்ருதாஞ்ஜலிம் ||

குண்டலத்வய ஸம்ஶோபி முகாம்போஜம் ஹரிம் பஜேத் |
ஆஞ்ஜனேயமதிபாடலானனம் காஞ்சனாத்ரி கமனீயவிக்ரஹம் ||

பாரிஜாத தரு மூல வாஸினம் பாவயாமி பவமானநந்தனம் |
யத்ரயத்ர ரகுநாதகீர்தனம் தத்ர தத்ர க்ருதமஸ்த காஞ்ஜலிம் |
பாஷ்பவாரி பரிபூர்ணலோசனம் மாருதிம் நமத ராக்ஷ ஸாந்தகம் ||

விஜயம் லபதே ஸத்யம் பரம் ஸௌக்யமவாப்னுயாத் |
பூதப்ரேதபிஶாசாஶ்ச ப்ரஹ்மராக்ஷஸ தர்ஶனே ||

ஸிம்ஹவ்யாக்ரபயே ப்ராப்தே ஶத்ருஶஸ்த்ராஸ்த்பஞ்ஜரே |
துக்கே மஹாரணே சைவ பிஶாச க்ரஹபாதகே ||

ஶதவாரம் படேந்நித்யம் மண்டலம் பக்திதத்பர: |
ஸர்வஸௌக்யமவாப்னோதி த்ரிஸந்த்யம் ராமபோஷித: ||

அபராஜிதபிங்காக்ஷ நமஸ்தே ராஜபூஜித |
ப்ரஸ்த்தானம் ச கரிஷ்யாமி ஸித்திர்ப்பவது மே ஸதா ||

ஆயு: ப்ரஜ்ஞா யஶோலக்ஷ்மி: ஶரத்தாபுத்ரா: ஸுஶீலதா |
ஆரோக்யம் தேஹஸௌக்யம் ச கபிநாத நமோஸ்துதே ||

தீனே மயி தயாம் க்ருத்வா மம துக்கம வினாஶய |
ஐஶ்வர்யம் புத்ரலாபம் ச லக்ஷ்மீம் தேஹி ஸதாப்ரபோ ||

த்வத்பாதபங்கஜ த்வந்த்வம் வினா நான்யம் பஜாம்யஹம் |
ந்யூனாதிரிக்தம் யத்கிஞ்சித் தத்ஸர்வம் க்ஷந்துமர்ஹஸி ||

மாதா த்வம் ச பிதாத்வம் ச ப்ராதா த்வம் ச ப்ரபுர் மம |
த்வாமேவ ஶரணம் ப்ராப்தம் ரக்ஷ மாம் கருணாநிதே ||

நானாவிக்னாம்ஶ்ச ரோகாம்ஶ்ச நாஶய த்வம் ஸதா மம |
த்ரிலக்ஷத் ஹனுமன்னாம யோ ஜபேந் பக்தி தத்பர: ||

ராஜதத்வாரே மஹாகோரே பயம் நைவாரி ஸங்கடே |
ப்ரஹ்மராக்ஷஸபூதானம் பயலேசோ'ந வித்யதே ||

 

ஆஞ்சநேய ஸ்வாமி புகழ் வாழ்க

காற்று ஈன்ற காவியமே எம்மை காத்தருள்வாய்
நம்பினோம் நாவரசை நாங்களே
+