home-vayusutha: ஸ்லோகம் கோவில்கள் கட்டுரைகள்
boat

வாயு சுத:          ஸம்ஸ்கிருத ஸ்லோகங்கள் தமிழ் எழுத்தில்


ஸங்கஷ்ட மோசந ஸ்தோத்ரம்

காசி பீடாதீஷ்வர ஜகத்குரு சங்கராசார்ய ஸ்வாமி
ஸ்ரீ மஹேஸ்வராந்ந ஸரஸ்வதி ஸ்வாமி

ஸிந்தூ3ரபூரருசிரோ ப3லவீர்யஸிம்து4ர்பு3த்3தி4ப்ரவாஹ
நிதி4ரத்3‍பு4தவைப4வ ஶ்ரீ:|
தீ3நார்திதா3வத3ஹனோ வரதோ3 வரேதோ3 வரேண்ய:
ஸங்கஷ்‍டமோசநவிபு4ஸ்தநுதாம் ஶுப4ம் ந:||

ஸோத்ஸாஹலம்கி4த மஹார்ணவபௌருஷ
ஶ்ரீலங்‍காபுரீப்ரத3ஹனப்ரதி2தப்ரபா4வ:|
கோ4ராஹவப்ரமதி2தாம்ரிசமூ ப்ரவீர:
ப்ராப4ஞ்ஜநிர்ஜயதி மர்கடஸார்வபௌ4ம:||

த்3ரோணாசலாநயநவர்ணிதப4வ்யபூ4தி:
ஶ்ரீராம லக்ஷ்மணஸஹாயகவசக்ரவர்தீ|
காஶீஸ்த23க்ஷிணவிராஜிதஸௌத4மல்‍ல:
ஶ்ரீமாருதிர் விஜயதே ப43வான் மஹேஶ:||

நூநம்ஸ்ம்ருதோऽபித3யதே ப4ஜதாம் கபீந்த்3ர:
ஸம்பூஜிதோ தி3ஶதி வாஞ்சி2த ஸித்3தி4வ்ருத்3தி4ம்|
ஸம்மோத3கப்ரிய உபைதி வரம் ப்ரஹர்ஷே
ராமாயணஶ்ரவணத: பட2தாம் ஶரண்ய:||

ஶ்ரீபா4ரத ப்ரவரயுத்34 ரதோ2த்34த ஶ்ரீ:
பார்தை2ககேதநகாராலவிஶாலமூர்தி:|
உச்‍சைர்த2நாக4னக4டாவிகடாத்3ருஹாஸ:
ஶ்ரீக்ருஷ்‍ணபக்ஷப4ரண: ஶரணம் மமாஸ்து||

ஜங்‍கா4லஜங்‍க4 உபமாதிவிதூ3கே2கோ3
முஷ்‍டிப்ரஹார பரிமூர்ச்சி2த ராக்ஷஸேந்த்3ர:|
ஶ்ரீராம கீர்த்திதபராக்ரமணோத்34வஶ்ரீ:
ப்ராகம்பநிர்விபு4ருத3ஞ்‍ச துபூ4தயே ந:||

ஸீதார்திதா3ருணபது3: ப்ரவல: ப்ரதாபீ
ஶ்ரீராக4வேந்த்3ர பரிரம்ப4வர ப்ரஸாத3:|
வர்ணீஶ்வர: ஸவிதி4ஶிக்ஷித காலநேமி:
பஞ்சாநநோऽபனயதாம் விபதோ3ऽதி4தே3ஶம்||

உத்3யத்3‍பா4நுஸஹஸ்ர ஸந்நிப4தநு: பீதாம்ப3ராலங்‍க்ருத:|
ப்ரோஜ்‍ஜ்வாலாநலதீ3ப்யமானநயநோ நிஸ்பிஷ்‍டர க்ஷோக3ண:||

ஸன்வர்தோத்3யதவாரிதோ3த்34தரவ: ப்ரோச்‍சைர்க3தா3 விப்4ரம:|
ஶ்ரீமான் மாருத நந்த3ன ப்ரதிதி3னம்த்4யேயோ விபத்3‍ப4ஞ்‍ஜன:||

ரக்ஷ: பிஶாசப4யநாஶன மாமயாதி4ப்ரோச்‍சைர்ஜ்வராபஹரணம் த3மனம் ரிபூணாம்|
ஸம்பத்திபுத்ரகரணம் விஜயப்ரதா3னம் ஸன்கஷ்‍டமோசநவிபோ4 ஸ்தவனம் நராணாம்||

தா3ரித்3ரயது3: க23ஹநம் விஜயம் விவாதே3
கல்யாணஸாத4நம்மங்‍க3ள வாரணம் ச|
தா3ம்பத்யதீ3ர்க4 ஸுக2ஸர்வமநோரதா2திம் ஶ்ரீமாருதே:
ஸ்தவஶதாவ்ருதிராதநோதி||

ஸ்தோத்ரம் ய ஏதத3நுவாஸரமஸ்தகாம:
ஶ்ரீமாருதிம் ஸமநுசின்‍த்‍ய படே2த் ஸுதீ4ர:|
ஸ்தோமை ப்ரஸாத3 ஸுமுகோ2 வரவாநரேந்த்3ர:
ஸாக்ஷாத்க்ருதோ ப4வதி ஶாஶ்வதிக: ஸஹாய:||

ஸங்கஷ்‍ட மோசநஸ்தோத்ரம் ஶந்கராசார்யபி4க்ஷுணா மஹேஶ்‍வரேண ரசிதம் மாருதேஶ்‍சரணேऽர்பிதம்

காசி பீடாதீஷ்வர ஜகத்குரு சங்கராசார்ய ஸ்வாமி
ஸ்ரீ மஹேஸ்வராந்ந ஸரஸ்வதி ஸ்வாமி அவர்களால் இயற்றப்பட்டது

 

ஆஞ்சநேய ஸ்வாமி புகழ் வாழ்க

காற்று ஈன்ற காவியமே எம்மை காத்தருள்வாய்
நம்பினோம் நாவரசை நாங்களே
+