home-vayusutha: ஸ்லோகம் கோவில்கள் கட்டுரைகள்
boat

வாயு சுத:          ஸம்ஸ்கிருத ஸ்லோகங்கள் தமிழ் எழுத்தில்


ஹநுமத் ஸ்தோத்ரம் - விபீஷணக்ருதம்

|| விபீஷணர் இயற்றியது||

நமோ ஹநுமதே துப்4யம் நமோ மாருதஸூநவே|
நம: ஶ்ரீராமப4க்‍தாய ஶ்யாமாஸ்யாய ச தே நம:||

நமோ வானரவீராய ஸுக்3ரீவஸக்2யகாரிணே|
லங்காவிதா3ஹநார்தா2ய ஹேலாஸாக3ரதாரிணே||

ஸீதாஶோகவிநாஶாய ராமமுத்3ராத4ராய ச|
ராவணாந்தகுலச்சே23காரிணே தே நமோ நம:||

மேக4நாத3மக2த்4வம்ஸகாரிணே தே நமோ நம:|
அஶோகவநவித்4வம்ஸகாரிணே ப4யஹாரிணே||

வாயுபுத்ராய வீராய ஆகாஶோத3ரகா3மிநே|
வநபால ஶிரஶ்சே23லங்காப்ராஸாத34ஞ்‍ஜநே||

ஜ்வலத்கனகவர்ணாய தீ3ர்க4 லாங்‍கூ3லதா4ரிணே|
ஸௌமித்ரிஜயதா3த்ரே ச ராமதூ3தாய தே நம:||

அக்ஷஸ்ய வத4கர்த்ரே ச ப்3ரஹ்மபாஶ நிவாரிணே|
லக்ஷ்மணாங்க3மஹாஶக்‍திகா4தக்ஷத விநாஶினே||

ரக்ஷோக்4‍நாய ரிபுக்4‍நாய பூ4தக்4‍நாய ச தே நம:|
ருக்ஷவானர வீரௌக4ப்ராணதா3ய நமோ நம:||

பரஸைன்யவலக்4‍நாய ஶஸ்த்ராஸ்த்ரக்4‍நாய தே நம:|
விஷக்4‍நாய த்3விஷக்4‍நாய ஜ்வரக்4‍நாய ச தே நம:||

மஹாப4யரிபுக்4‍நாய ப4க்‍தத்ராணைக காரிணே|
பரப்ரேரித-மந்த்ராணாம் யந்த்ராணம் ஸ்தம்ப4 காரிணே||

பய: பாஷாணதரணகாரணாய நமோ நம:|
பா3லார்கமண்ட3லக்3ராஸகாரிணே ப4வதாரிணே||

நகா2யுதா4ய பீ4மாய த3ந்தாயுத44ராய ச|
ரிபுமாயாவிநாஶாய ராமாஜ்ஞாலோகரக்ஷிணே||

ப்ரதிக்3ராமஸ்தி2தாயாத2 ரக்ஷோபூ4தவதா4ர்தி2னே|
கராலஶைலஶஸ்த்ராய த்3ரும ஶஸ்த்ராய தே நம:||

வாலைகப்3ரஹ்மசர்யாய ருத்3ரரூபத4ராய ச|
விஹங்க3மாய ஸர்வாய வஜ்ரதே3ஹாய தே நம:||

கௌபீநவாஸஸே துப்4யம் ராமப4க்‍திரதாய ச|
3க்ஷிணாஶாபா4ஸ்கராய ஶதசந்தோ33யாத்மனே||

க்ருத்யாக்ஷதவ்யதா2க்4‍நாய ஸர்வக்‍லேஶஹராய ச|
ஸ்வாம்யாஜ்ஞாபார்த2ஸம்க்3ராமஸம்க்2‍யே ஸந்ஜயதா4ரிணே||

4க்‍தாந்‍ததி3வ்யவாதே3ஷு ஸம்க்3ராமே ஜயதா3யினே|
கிலகிலாப3பு3கோச்‍சாரகோ4ரஶப்33 கராய ச||

ஸர்பாக்3‍நிவ்யாதி4 ஸன்ஸ்தம்ப4காரிணே வநசாரிணே|
ஸதா3வநப2லாஹாரஸந்த்ருப்‍தாய விஶேஷத:||

மஹார்ணவஶிலாவத்34ஸேதுப3ந்‍தா4ய தே நம:|
வாதே3 விவாதே3 ஸங்க்3ராமே ப4யே கோ4ரே மஹாவனே||

ஸிம்ஹவ்யாக்4ராதி3 சௌரேப்4ய: ஸ்தோத்ரபாடா2த்3‍ப4யம் நஹி|
தி3வ்யே பூ4தப4யே வ்யாதௌ4 விஷே ஸ்தா2வரஜங்க3மே||

ராஜஶஸ்த்ரப4யேசோக்3ரேததா2 க்3ரஹப4யேஷு ச|
ஜலே ஸர்வே மஹாவ்ருஷ்‍டௌ து3ர்பி4க்ஷே ப்ராணஸம்ப்‍லவே||

படே2த் ஸ்தோத்ரம் ப்ரமுச்‍யேத ப4யேப்4ய: ஸர்வதோ நர:|
தஸ்ய க்‍வாபி ப4யம் நாஸ்தி ஹநுமத்‍ஸ்தவ பாட2த:||

ஸர்வதா3 வை த்ரிகாலம் ச பட2நீயமிமம் ஸ்தவம்|
ஸர்வான் காமாநவாப்‍நோதி நாத்ர கார்யா விசாரணா||

விபீ4ஷணக்ருதம் ஸ்தோத்ரம் தாக்ஷ்ர்யேண ஸமுதீ3ரிதம்|
யே படே2ஷ்யந்‍தி ப4க்‍த்யா வை ஸித்34யஸ்தத்கேஸ்தி2தா:||

|| இதி ஶ்ரீஸுத3ர்ஶநஸம்ஹிதாயாம் விபீ4ஷணக3ருட3 ஸம்வாதே3 விபீ4ஷணக்ருதம் ஹநுமத்ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

 

ஆஞ்சநேய ஸ்வாமி புகழ் வாழ்க

காற்று ஈன்ற காவியமே எம்மை காத்தருள்வாய்
நம்பினோம் நாவரசை நாங்களே
+